JBL Live 650BTNC Headphone User Manualc

JBL Live 650BTNC Headphone User Manual

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

1

What’s in the box

LIVE650BTNC

x1

Charging cable
x1
Detachable audio cable with remote

x1

Warranty card, Warning card, Safety sheet, QSR, QSG

x1

Carrying pouch

x1

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

2

Overview

a. Buttons & LEDs

b. Connections

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

3

Bluetooth® Pairing

1. Turn on the headphone

ON (Slide button)

Note: A 3 seconds interval is necessary between switching the headphones on and off again
to avoid false trigger.
2. If connecting for the first time, the headphone will enter the pairing mode automatically after
it is powered on
3. Connect to bluetooth device
Settings

Bluetooth

Bluetooth
MY DEVICES

JBL LIVE650BTNC

Choose “JBL LIVE650BTNC” to connect

FR

Connexion Bluetooth
1. Allumage du casque
ON (bouton coulissant)
Note : un intervalle de 3 secondes est nécessaire entre l’allumage du casque et son extinction afin d’éviter les
actions involontaires.
2. À la première connexion, le casque passe automatiquement en mode de jumelage après son allumage.
3. Connexion à un appareil Bluetooth
Choisissez « JBL LIVE650BTNC » pour connecter.

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
ES

Conexión Bluetooth
1. Enciende los auriculares
ON (Botón deslizante)
Nota: Es necesario un intervalo de 3 segundos entre encender y apagar los auriculares de nuevo para evitar
activaciones en falso.
2. Si es la primera conexión, el auricular se pondrá en modo de emparejamiento automáticamente después de
encenderlo
3. Conéctalos a un dispositivo Bluetooth
Selecciona “JBL LIVE650BTNC” para conectar

DE

Bluetooth-Verbindung
1. Einschalten des Kopfhörers
AN (Schiebeschalter)
Hinweis: Zwischen dem Ein- und erneuten Ausschalten des Kopfhörers müssen mindestens 3 Sekunden liegen,
um eine Fehlbedienung zu verhindern.
2. Wenn du den Kopfhörer zum ersten Mal verbindest, wechselt er nach dem Einschalten automatisch in den
Kopplungsmodus.
3. Mit Bluetooth-Gerät verbinden
Wähle „JBL LIVE650BTNC“ zum Verbinden

IT

Connessione Bluetooth
1. Accendere la cuffia
ON (pulsante a slitta)
Nota: È necessario un intervallo di 3 secondi tra l’accensione e lo spegnimento delle cuffie per evitare un falso
comando.
2. Se alla prima connessione, la cuffia entrerà in modalità abbinamento automaticamente dopo l’accensione.
3. Collegamento ad un dispositivo bluetooth
Scegliere”JBL LIVE650BTNC” per collegarsi

NL

Bluetooth-verbinding
1. Zet de hoofdtelefoon aan
AAN (schuifknop)
Opmerking: Een interval van 3 seconden tussen het aan- en uitzetten van de hoofdtelefoon is nodig om een vals
alarm te vermijden.
2. Als de hoofdtelefoon de eerste keer wordt aangesloten, wordt de koppelingsmodus bij het inschakelen automatisch
geactiveerd.
3. Koppelen met een Bluetooth-apparaat
Selecteer “JBL LIVE650BTNC” om aan te sluiten.

NO

Bluetooth-tilkobling
1. Slå på hodetelefonene
PÅ (Skyv knappen)
Merk: En 3 sekunders intervall er nødvendig fra du slår hodetelefonene på og av igjen, for å unngå utilsiktet
aktivering.
2. Når du kobler til for første gang, går hodetelefonene automatisk over i paringsmodus etter at de er slått på
3. Koble til Bluetooth-enhet
Velg “JBL LIVE650BTNC” for å koble til

FI

Bluetooth-yhteys
1. Laita kuulokkeet päälle.
ON (liukupainike)
Huom.: 3 sekunnin aikaväli on tarpeen kytkettäessä kuulokkeet päälle ja pois päältä väärän käynnistämisen
välttämiseksi.
2. Jos muodostat yhteyttä ensimmäistä kertaa, kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti virran kytkemisen
jälkeen
3. Yhdistä Bluetooth-laitteeseen Valitse yhdistettävä “JBL LIVE650BTNC”

SV

Bluetooth-anslutning
1. Slå på hörlurarna
PÅ (skjutknapp)
Anmärkning: Ett 3-sekundersintervall när du växlar mellan lägena av och på för hörlurarna är nödvändigt för att
undvika felaktig utlösning.
2. Om du ansluter för första gången kommer hörlurarna automatiskt att gå in i parningsläge när de är påslagna
3. Anslut till en Bluetooth-enhet
Välj “JBL LIVE650BTNC” för att ansluta

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
DA

Bluetooth-forbindelse
1. Tænd hovedtelefonen
TIL (skydeknap)
Bemærk: Når du har tændt hovedtelefonen, skal du vente 3 sekunder, før du kan slukke den igen. Dette er for at
forhindre falsk aktivering.
2. Hvis du forbinder for første gang, går hovedtelefonen automatisk i parringstilstand, når den tændes
3. Forbind til en Bluetooth-enhed
Vælg “JBL LIVE650BTNC” for at forbinde

PL

Połączenie Bluetooth
1. Włącz słuchawki
WŁ (suwak)
Uwaga: Podczas włączania i wyłączania słuchawek w celu uniknięcia niepożądanej aktywacji konieczna jest trzysekundowa
przerwa.
2. W przypadku pierwszego łączenia słuchawki wejdą w tryb parowania automatycznie po włączeniu ich zasilania.
3. Połącz z urządzeniem Bluetooth
Wybierz „JBL LIVE650BTNC”, aby się połączyć

HU

Bluetooth-csatlakozás
1. Kapcsolja be a fejhallgatót
BE (csúszka gomb)
Megjegyzés: A hibás indítás elkerüléséhez 3 másodperces időintervallumra van szükség a fejhallgató be-, és kikapcsolásához.
2. Az első alkalommal történő bekapcsoláskor a fejhallgató automaitkusan párosító módba kapcsol a bekapcsolás után.
3. Csatlakoztassa a bluetooth készüléket
Válassza a “JBL LIVE650BTNC”-t a csatlakoztatáshoz

RU

Соединение с помощью Bluetooth
1. Включите наушники
ON (ползунок)
Примечание. Между включением и выключением наушников должно пройти 3 секунды, это делается для
предотвращения ложного включения.
2. При первом подключении наушники после включения автоматически перейдут в режим сопряжения
3. Подключитесь к Bluetooth-устройству
Выберите “JBL LIVE650BTNC” для подключения

PT

Conexão Bluetooth
1. Ligue os fones de ouvido
Liga (botão deslizante)
Obs: Para que a função liga/desliga funcione corretamente, aguarde três segundos antes de ligar ou desligar o
telefone.
2. Ao serem ligados e conectados pela primeira vez, os fones de ouvido entrarão no modo de emparelhamento
automaticamente.
3. Conecte o fone a um dispositivo Bluetooth
A conexão deve ser realizada com o dispositivo JBL LIVE650BTNC

ID

Koneksi Bluetooth
1. Nyalakan headphone
HIDUP (Geser tombol)
Catatan: Agar tidak terjadi pemicuan yang keliru, diperlukan jarak waktu 3 detik antara penyalaan dan pematian
headphone kembali.
2. Jika sedang menyambungkan untuk kali pertama, headphone akan otomatis masuk ke mode penyambungan
setelah dinyalakan
3. Hubungkan ke perangkat bluetooth
Pilih “JBL LIVE650BTNC” untuk menyambung

JP

Bluetooth接続
1. ヘッドホンの電源を入れる
オン(スライドボタン)
注意:誤った操作を防止するため、ヘッドホンのオンとオフを再度切り替えるには3秒間待って操作してください。
2. 初めて接続する場合は、電源を入れるとヘッドホンは自動的にペアリングモードに入ります
3. Bluetooth対応機器に接続
「JBL LIVE650BTNC」を選択

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
KO

Bluetooth 연결
1. 헤드폰 켜기
켜기(슬라이드 버튼)
참고: 잘못된 트리거를 방지하기 위해 헤드폰 켜기/끄기 전환 시 3초 정도 간격을 두어야 합니다.
2. 첫 연결 시 헤드폰 전원을 켜면 자동으로 페어링 모드에 진입합니다.
3. Bluetooth 장치 연결
연결할 “JBL LIVE650BTNC” 선택

CHS

蓝牙连接
1. 打开耳机
ON(滑动按钮)
注意:为避免误触发,当耳机在开启和关闭之间切换时,需要留出 3 秒的间隔。
2. 如果是首次连接,耳机将会在开启后自动进入配对模式
3. 连接到蓝牙设备
选择“JBL LIVE650BTNC”进行连接

CHT

Bluetooth 連接
1. 開啟耳機
開啟(滑動按鈕)
附註:在再次開啟和關閉耳機之間需要保留 3 秒的間隔,以避免誤觸發。
2. 若是第一次連接,耳機將在通電後自動進入配對模式
3. 連接至 Bluetooth 裝置
選擇「JBL LIVE650BTNC」以進行連接

HE

Bluetooth ‫חיבור‬
‫ הפעילו את האוזניה‬.1
(‫)הסיתו את מפסק ההפעלה‬
.‫ כדי למנוע הפעלה שגויה‬,‫ שניות לאחר כיבוי האוזניה לפני הפעלה מחדש‬3 ‫ יש צורך להמתין‬:‫הערה‬
.‫ האוזניה תיכנס למצב קישור באופן אוטומטי לאחר הפעלתה‬,‫ אם האוזניה מופעלת בפעם הראשונה‬.2
Bluetooth ‫ התחברות למכשיר‬3.
‫“ כדי להתחבר‬JBL LIVE650BTNC” ‫בחרו‬

AR
‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﱪ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬
‫ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴامﻋﺔ‬.1
(‫ﺗﺸﻐﻴﻞ )ﺯﺭ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ‬
.‫ ﺛﻮﺍﻥٍ ﴐﻭﺭﻱ ﺑني ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴامﻋﺎﺕ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﻄﺄ‬3 ‫ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺻﻞ ﺯﻣﻨﻲ ﻳﺒﻠﻎ‬:‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬
.‫ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴامﻋﺔ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻗﱰﺍﻥ ﺗﻠﻘﺎﺋ ًﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ‬،‫ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ‬.2
Bluetooth ‫ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺠﻬﺎﺯ‬.3
‫“ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ‬JBL LIVE650BTNC” ‫ﺍﺧﱰ‬

4

Controlling music

2.0s

2.0s

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

5

Managing phone calls

x1
x1
2.0s

6

Voice Assistant

x2

7

Download My JBL Headphones APP

Get even more control and personalization of your listening experience with this free App.
Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d’écoute avec cette application gratuite.
Consiga todavía más control y personalización de su experiencia de escucha con esta aplicación gratuita.
Diese kostenlose App ermöglicht noch mehr Kontrolle und Personalisierung Deines Hörerlebnisses.
Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.
Gebruik deze gratis App voor personalisatie en nog meer controle over je luisterervaring.
Få enda mer kontroll og personalisering av lytteopplevelsen med denne gratis appen.
Saat vielä enemmän mahdollisuuksia hallita ja mukauttaa kuuntelukokemustasi tällä maksuttomalla sovelluksella.
Få ännu mer kontroll över och möjlighet att anpassa din lyssningsupplevelse med den här gratisappen.
Opnå endnu større kontrol og personlige tilpasningsmuligheder for din lytteoplevelse med denne gratis app.
Zyskaj nawet większą kontrolę i możliwość personalizacji doświadczenia, wykorzystując specjalną aplikację.
Ezzel az ingyenes alkalmazással még jobban irányíthatja és személyre szabhatja a zenehallgatási élményt.

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Получите еще больше возможностей управления и персонализации при использовании наушников с помощью этого
бесплатного приложения.
O My JBL Headphones é um aplicativo gratuito, que permite a você controlar melhor e personalizar ainda mais os
seus fones.
Dapatkan kontrol dan personalisasi lebih tinggi atas pengalaman mendengarkan Anda dengan Aplikasi gratis ini.
この無料アプリでリスニングをさらに調整し、
パーソナライズしてください。
이 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 잘 제어하고 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.
想要打造更具个性化的聆听体验?立即拿起您的智能设备下载这款免费应用。
想要打造更具個性化的聆聽體驗?立即拿起您的智能設備下載這款免費應用。
‫קבלו שליטה והתאמות אישיות נוספות באמצעות היישומון החינמי‬

.‫ﺃﺿِ ﻒ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﲆ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘامﻉ ﺧﺎﺻﺘﻚ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺠﺎين‬

8

The Google Assistant

a. To set up the Google Assistant
1. Connect your headphones to your mobile device
2. Set up your Google Assistant using your mobile device:
On your Android device, press and hold the home button to open the Google Assistant
and follow the on-screen instructions.
On your iOS devices, open or download the Google Assistant app and follow the app
instructions.

Note: The Google Assistant is available on eligible Android 6.0 devices* or later.
For iOS devices, the Google Assistant app needs to be downloaded. Works on Lollipop,
Marshmallow and Nougat Android Phones with Google Play Services, >1.5GB of memory and
720p or higher screen resolution.
For more information on what your Google Assistant can do, visit: assistant.google.com/
platforms/headphones
b. To use your Google Assistant

Function

What to do

Talk to your Google Assistant

Press and hold the Action button to begin. Requires pairing with eligible phone
and internet connection. For examples of questions and things you can do,
visit: https://assistant.google.com/platforms/headphones

Get your notifications

Touch the Action button.

Stop your Google Assistant

Double tap Action button.

Reply to a message (where
available)

After receiving a message notification, touch and hold the Action button to
respond. When you’re done, release the button.

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
Note:
1. The Google Assistant isn’t available in certain languages and countries.
2. If you want to turn on or off the Google Assistant, please download our JBL APP (see
Section 7). You can select under Settings > Voice assistant > Google Assistant.
For countries without the Google Assistant, you can double tap the left ear cup to activate
voice assistant.

x2

FR

L’Assistant Google
a. Configuration de l’Assistant Google
1. Connectez vos écouteurs à votre appareil mobile
2. Configurez votre Assistant Google en utilisant votre appareil mobile : Sur votre appareil Android, appuyez
sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée pour ouvrir l’Assistant Google puis suivez les instructions qui
s’affichent à l’écran.
Sur vos appareils iOS, ouvrez ou téléchargez l’application Assistant Google puis suivez les instructions de
l’application.
Remarque : L’Assistant Google est disponible sur les appareils Android 6.0* ou ultérieurs. Pour les appareils iOS, il est
nécessaire de télécharger l’application Assistant Google.
*Fonctionne sur les téléphones Android versions Lollipop, Marshmallow et Nougat avec les services Google Play, dotés
de plus d’1,5 Go de mémoire et d’écrans d’une résolution de 720 pixels ou supérieure.
Pour plus d’informations sur les capacités de votre Assistant Google, rendez-vous sur : assistant.google.com/
platforms/headphones
b. Utilisation de l’Assistant Google
Fonction

Quoi faire

Parler à votre Assistant
Google

Pour commencer, appuyez sur la touche Action et maintenez-la enfoncée. Pour des
exemples de questions et de choses que vous pouvez faire, rendez-vous sur : https://
assistant.google.fr/platforms/phones/#headphones

Recevoir vos notifications

Touchez la touche Action.

Arrêter votre Assistant
Google

Touchez deux fois la touche Action.

Répondre à un message
(selon disponibilité de la
fonction)

Après avoir reçu une notification vous indiquant que vous avez un message, touchez
la touche Action et maintenez-la enfoncée pour pouvoir répondre. Lorsque vous avez
terminé, relâchez la touche.

Remarque:
1. L’Assistant Google n’est pas disponible dans toutes les langues et dans tous les pays.
2. Si vous voulez activer ou désactiver l’Assistant Google, veuillez télécharger notre application JBL (voir la section 7).
Vous pouvez sélectionner l’option dans Réglages > Assistant vocal > Assistant Google.
Dans les pays sans l’Assistant Google, vous pouvez taper deux fois sur l’oreillette gauche pour activer l’assistant vocal.

ES

El Asistente de Google
a. Para configurar el Asistente de Google
1. Conecta tus auriculares a tu dispositivo móvil
2. Configura el Asistente de Google mediante tu dispositivo móvil:
En dispositivos Android mantén pulsado el botón de inicio para abrir el Asistente de Google y sigue las
instrucciones en pantalla.
En dispositivos iOS, abre o descarga la aplicación del Asistente de Google y sigue las instrucciones de la misma.
Nota: ​​El Asistente de Google está disponible en dispositivos Android 5.0 Lollipop* o superior. Para dispositivos iOS,
necesitas descargar la aplicación el Asistente de Google.
*Compatible con teléfonos Android con Lollipop, Marshmallow y Nougat con Google Play Services, con más de
1,5 GB de memoria y una resolución de pantalla de 720p o superior.
Para obtener más información sobre lo que puede hacer tu Asistente de Google visita: assistant.google.com/
platforms/headphones

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
b. Para usar Google Assistant
Función
Habla con tu Asistente
de Google
Obtener notificaciones
Parar el Asistente de
Google
Responder a un mensaje
(en los casos disponibles)

Qué hacer
Mantén pulsado el botón de acción para comenzar. Para ver ejemplos de preguntas y
funciones, visita: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Toca el botón de acción
Toca el botón de acción dos veces
Tras recibir la notificación de un mensaje, mantén presionado el botón de acción para
responder. Cuando hayas acabado, suelta el botón.

Note:
1. El Asistente de Google no está disponible en algunos idiomas y países.
2. Para activar o desactivar el asistente de Google, descarga nuestra aplicación JBL APP (consulta la sección 7).
Puedes seleccionarlo en Ajustes > Asistente de voz > Asistente de Google.
En países donde no esté disponible, puede hacer un doble toque en la copa auricular izquierda para activar el
asistente de voz.

DE

Dein Google Assistant
a. So wird der Google Assistant eingerichtet
1. Verbinde deinen Kopfhörer mit deinem mobilen Gerät
2. Richte Google Assistant über dein mobiles Gerät ein:
Android-Gerät: Halte die Home-Taste gedrückt, um den Google Assistant zu öffnen, und befolge die
Anweisungen auf dem Bildschirm.
iOS-Gerät: Öffne oder lade die App Google Assistant herunter und befolge die App-Anweisungen.
Hinweis: Google Assistant ist auf geeigneten Android 6.0-Geräten* oder neuer verfügbar.
Für iOS-Geräte muss Google Assistant heruntergeladen werden.
*Funktioniert auf Android-Telefonen unter Lollipop, Marshmallow und Nougat mit Google Play Services, über 1,5 GB
Speicher und einer Bildschirmauflösung von mindestens 720p.
Weitere Informationen zu Google Assistant findest du unter assistant.google.com/platforms/headphones
b. So verwendest du Google Assistant
Funktion

So funktioniert’s

Google Assistant per
Sprachbefehl ausführen

Drücke zum Start die Action-Taste und halte sie gedrückt. Beispiele dafür, was du
fragen und tun kannst, findest du unter: https://assistant.google.com/platforms/
headphones

Benachrichtigungen
erhalten
Google Assistant stoppen
Auf eine Nachricht
antworten (falls verfügbar)

Berühre die Taste „Action“.
Berühre zweimal die Taste „Action“.
Wenn du eine Nachricht erhalten hast, halte die Action-Taste zum Antworten gedrückt.
Nach Abschluss kannst du diese wieder loslassen.

Hinweis:
1. Der Google Assistant ist in einigen Ländern und Sprachen nicht verfügbar.
2. Um den Google Assistant ein- oder auszuschalten, laden Sie bitte die JBL App herunter (siehe Kapitel 7). Die
Einstellung kann unter folgendem Pfad angepasst werden: Einstellungen > Sprachassistent > Google Assistant.
In Ländern ohne Google Assistant tippst du zwei Mal auf die linke Ohrmuschel, um den Sprachassistenten zu
aktivieren.

IT

L’Assistente Google
a. Per configurare l’Assistente Google
1. Collega le cuffie al tuo dispositivo mobile
2. Configura l’Assistente Google dal tuo dispositivo mobile:
Su un dispositivo Android, tieni premuto il pulsante Home per aprire l’Assistente Google e segui le istruzioni sullo
schermo.
Su un dispositivo iOS, apri o scarica l’app dell’Assistente Google e segui le istruzioni.
Nota: l’Assistente Google è disponibile per dispositivi compatibili Android 5.0* o successivi.
Per i dispositivi iOS, è necessario scaricare l’app dell’Assistente Google.
*Funziona su telefoni Android Lollipop, Marshmallow e Nougat con servizi Google Play, con memoria >1,5GB e con
una risoluzione dello schermo 720p o superiore.
Per maggior informazioni sulle funzioni di dell’Assistente Google, visita il sito: assistant.google.com/platforms/
headphones
b. Per usare l’Assistente Google
Funzione
Parla al tuo Assistente
Google
Ricevi notifiche
Interrompi l’Assistente Google
Rispondi a un messaggio
(se disponibile)

Cosa fare
Per iniziare tieni premuto il pulsante Azione. Per consultare le domande frequenti e
conoscere le azioni possibili, visita il sito: https://assistant.google.com/platforms/
headphones
Tocca il pulsante Azione.
Tocca due volte il pulsante Azione.
Dopo aver ricevuto la notifica di un messaggio, per rispondere tocca e tieni premuto il
pulsante Azione. Dopo aver risposto, rilascia il pulsante.

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
Nota:
1. L’Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e paesi.
2. Se desideri attivare o disattivare l’Assistente Google, scarica la nostra APP JBL (vedi la Sezione 7). Puoi effettuare la
selezione in Impostazioni > Assistente vocale > Assistente Google.
Per i paesi dove l’Assistente Google non è disponibile, è possibile toccare due volte il padiglione auricolare sinistro per
attivare l’assistente vocale.

NL

De Google Assistent
a. De Google Assistant instellen
1. Verbind je hoofdtelefoon met je mobiele apparaat
2. Stel je Google Assistant in met je mobiele apparaat:
Druk op je Android-apparaat op de Home-toets en houd deze ingedrukt om de Google Assistant te openen en
volg de instructies op het scherm.
Open of download de app van de Google Assistant op je iOS-apparaten en volg de instructies voor de app.
Opmerking: de Google Assistant is beschikbaar op in aanmerking komende apparaten met Android 6.0* of hoger.
Voor iOS-apparaten moet de app van de Google Assistant worden gedownload.
*Werkt op Lollipop, Marshmallow en Nougat Android-telefoons met Google Play Services, meer dan 1,5 GB geheugen
en een schermresolutie van 720p of hoger.
Voor meer informatie over wat je Google Assistant kan doen, ga je naar: assistant.google.com/platforms/headphones
b. Je Google Assistant gebruiken
Functie
Praten met je Google
Assistant
Je meldingen ophalen
Je Google Assistant
stoppen
Een bericht beantwoorden
(indien beschikbaar)

Wat kun je doen?
Druk op de Actie-knop en houd deze ingedrukt om te beginnen. Voor voorbeelden van
vragen en dingen die je kunt doen ga je naar: https://assistant.google.com/platforms/
headphones
Raak de Actie-knop aan.
Raak de Actie-knop dubbel aan.
Nadat je een melding van een bericht hebt ontvangen, raak je de Actie-knop aan en
houd je deze ingedrukt om te antwoorden. Laat de knop los als je gereed bent.

Opmerking:
1. De Google Assistent is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.
2. Als je de Google Assistent wilt in- of uitschakelen, download je onze JBL-app (zie hoofdstuk 7). Selecteer Settings
> Voice assistant > Google Assistant.
Voor landen zonder de Google Assistent kun je dubbel-tikken op de linker oorschelp om de stemassistent te activeren.

NO

Google Assistant
a. oppsett av Google Assistant
1. Kople høretelefonene dine til mobilenheten din
2. Sett opp Google Assistant ved hjelp av mobilenheten: På Android-enheten, trykk og hold hjemknappen nede
for å åpne Google Assistant og følg instruksjonene på skjermen. På en IOS-enhet, åpne eller laste ned Google
Assistant-appen. og følg instruksjonene for appen.
Merk: Google Assistant er tilgjengelig på Android 6.0-enheter og senere.
For IOS-enheter, trenger du å laste ned Google Assistant-appen. Funger på Lollipop, Marshmallow og Nougat
Android-telefoner med Google Play-tjenester, >1.5GB minne og 720p eller høyere skjermoppløsning.
For mer informasjon om hva Google Assistant kan gjøre, besøk: assistant.google.com/platforms/headphones
b. Slik bruker du din Google Assistant
Funksjoner
Prat med din Google
Assistant
Motta meldingene dine
Stopp din Google Assistant
Svar på meldinger (hvor
tilgjengelig)

Hva du må gjøre
Trykk og hold Action-knappen nede for å begynne. Krever paring med tilpassede
telefoner og internett-tilslutning.
For eksempler på spørsmål og ting du kan gjøre, besøk: https://assistant.google.com/
platforms/headphones
Berør Action-knappen.
Dobbeltrykk Action-knappen.
Etter å ha mottatt en melding, trykk og hold action-knappen for å svare. Slipp knappen
når du er ferdig.

Merk:
1. Google Assistant er ikke tilgjengelig for enkelte språk og i enkelte land.
2. Hvis du vil aktivere eller deaktivere Google Assistent, kan du laste ned vår JBL APP (se avsnitt 7).Du kan velge
under Innstillinger > Taleassistent > Google Assistent.
For land uten Google Assistant kan du dobbeltrykke på venstre ørekopp for å aktivere taleassistent.

RU

Google Ассистент
a. Настройка Google Ассистента
1. Подключите наушники к мобильному устройству
2. Настройте Google Ассистента с помощью мобильного устройства:
Android: нажмите и удерживайте кнопку главного экрана, чтобы открыть Google Ассистента, и следуйте
инструкциям на экране. iOS: откройте или скачайте приложение “Google Ассистент” и следуйте инструкциям в
приложении.

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
Примечание : Google Ассистент доступен на поддерживаемых устройствах с Android 6.0 и более поздних версий. На
устройствах iOS необходимо установить приложение “Google Ассистент”. Google Ассистент работает на телефонах с Android
Lollipop, Marshmallow и Nougat с сервисами Google Play, более 1,5 ГБ памяти и разрешением экрана 720p и больше.
Дополнительная информация о возможностях Google Ассистента доступна на сайте assistant.google.com/platforms/headphones 
b. Использование Google Ассистента
Функция

Действия

Нажмите и удерживайте кнопку Action, чтобы начать. Необходимо подключение к
поддерживаемому телефону и интернет-соединение. Примеры вопросов и действий
можно найти на сайте https://assistant.google.com/platforms/head phones
Прослушивание уведомлений Нажмите кнопку Action.
Остановка Google Ассистента Дважды нажмите кнопку Action.
Ответ на сообщение (если
После получения уведомления о сообщении нажмите и удерживайте кнопку Action,
поддерживается)
чтобы ответить. Отпустите кнопку, когда закончите.
Разговор с Google
Ассистентом

Примечания:
1. Google Ассистент доступен не на всех языках и не во всех странах.
2. Чтобы включить или отключить Google Ассистента, установите приложение JBL (см. раздел 7). Выберите Settings
(Настройки) > Voice Assistant (Голосовой помощник) > Google Assistant (Google Ассистент).
Если Google Ассистент недоступен в вашей стране, коснитесь дважды левого наушника, чтобы активировать голосового
помощника.

ID

Asisten Google
a. Untuk mengatur Asisten Google
1. Sambungkan headphone Anda ke perangkat seluler Anda
2. Atur Asisten Google Anda dengan menggunakan perangkat seluler Anda:
Di perangkat Android Anda, tekan dan tahan tombol home untuk membuka Asisten Google dan ikuti petunjuk di layar.
Di perangkat iOS Anda, buka dan unduh aplikasi Asisten Google dan ikuti petunjuk aplikasi.
Perhatikan: Asisten Google tersedia pada perangkat Android 5.0 yang memenuhi syarat* atau yang lebih baru.
Untuk perangkat iOS, aplikasi Asisten Google perlu diunduh.
*Bekerja pada Telepon Android Lollipop, Marshmallow, dan Nougat dengan Google Play Services, memori >1,0GB dan
resolusi layar 720p atau lebih tinggi.
Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang dapat dilakukan Asisten Google Anda, kunjungi: assistant.google.
com/platforms/headphones
b. Untuk menggunakan Asisten Google Anda
Fungsi

Wajib dilakukan

Bicaralah dengan Asisten
Google Anda
Dapatkan pemberitahuan Anda
Hentikan Asisten Google Anda

Tekan dan tahan tombol Action untuk memulai. Contoh pertanyaan dan hal-hal yang
dapat Anda lakukan, kunjungi: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Sentuh tombol Action.
Sentuh tombol Action dua kali.
Setelah menerima pemberitahuan pesan, sentuh dan tahan tombol Action untuk
menjawab. Setelah selesai, lepaskan tombol.

Balas pesan (jika tersedia)

Catatan:
1. Asisten Google tidak tersedia dalam bahasa dan negara tertentu.
2. Jika Anda ingin menyalakan atau mematikan Asisten Google, silakan unduh APLIKASI JBL (Lihat Bagian 7). Anda
dapat memilih dalam Pengaturan > Asisten suara > Asisten Google.
Untuk negara-negara yang tidak memiliki Asisten Google, Anda dapat mengetuk dua kali earcup kiri untuk
mengaktifkan asisten suara.

JP

Google アシスタント
a. Google アシスタントをセットアップするには
1. お使いのヘッドホンをモバイルデバイスに接続します
2. お使いのモバイルデバイスから、Google アシスタントをセットアップします:
Android™ デバイスでは、ホームボタンを長押しして Google アシスタントを開き、
スクリーンに表示される手順に従います。
iOSデバイスでは、Google アシスタントアプリを開くか、新たにダウンロードし、
アプリの手順に従います。
ご注意:Google アシスタントは、互換性のあるAndroid 6.0、
あるいはそれ以降の機器*でのみご利用頂けます。
iOSデバイスでは、Google アシスタントアプリをダウンロードする必要があります。
*Google Play™ サービスを搭載するLollipop, MarshmallowおよびNougat版Androidデバイス。
1.5GB以上のメモリと720p以上
の解像度を備えていること。
Google アシスタントでご利用頂けるサービスに関する詳細な情報は以下をご参照ください:assistant.google.com/platforms/headphones
b. Google アシスタントの使用方法
機能

Google アシスタントに話し
かけます
通知を受け取る
Google アシスタントを停
止します
メッセージへの返答
(利用可能な場合)

操作方法

開始するには、Actionボタンを長押しします。質問例や Google アシスタントでできること
は以下をご参照ください:https://assistant.google.com/platforms/headphones
Actionボタンに触れます。
Actionボタンに2回触れます。

メッセージ通知を受領した後、Actionボタンを長押しして返答します。
終わったら、ボタ
ンから指を離します。

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
注:
1. Google Assistant(グーグル・アシスタント)は一部の言語や国では利用できません。
2. Google Assistantをオンまたはオフにしたい場合は、JBL APP(セクション7をご覧ください)をダウンロードしてください。
Settings>Voice assistant>Google Assistantの順に選択することができます。
Google Assistant(グーグル・アシスタント)が利用できない国では、左のイヤーカップをダブルタップしてボイス・アシスタント
をアクティブ化することができます。

KO

Google 어시스턴트
a. Google 어시스턴트를 설정하려면
1. 모바일 기기에 헤드폰을 연결합니다
2. 모바일 기기를 이용해 Google 어시스턴트를 설정합니다.
안드로이드 기기의 경우, 홈 버튼을 누른 상태에서 Google 어시스턴트를 열고 화면의 지침에 따르십시오.
iOS 기기의 경우, Google 어시스턴트를 열거나 다운로드하고 앱 지침에 따르십시오.
참고: Google 어시스턴트는 적합한 안드로이드 6.0 이상의 기기*에서 이용할 수 있습니다.
iOS 기기의 경우, Google 어시스턴트 앱을 다운로드해야 합니다.
*Google Play 서비스, 1.5GB가 넘는 메모리 용량 및 720p 이상의 화면 해상도를 가진 롤리팝, 마시멜로 및 누가(Nougat)
안드로이드 폰에서 작동합니다.
Google 어시스턴트의 기능에 대한 자세한 내용은 assistant.google.com/platforms/headphones에서 확인하십시오
b. Google 어시스턴트를 사용하려면
기능

Google 어시스턴트에게
말하십시오
알림 받기
Google 어시스턴트 중지

해야 할 작업

시작하려면 Action(작업) 버튼을 길게 누릅니다. 사용자가 할 수 있는 작업과 질문에 대한 예는
https://assistant.google.com/platforms/headphones에서확인하십시오
Action(작업) 버튼을 터치합니다.
Action(작업) 버튼을 두 번 터치합니다.
메시지 알림을 받은 후, Action(작업) 버튼을 터치한 상태에서 응답합니다. 완료했으면 버튼
메시지에 답하기(가능한 경우)
터치를 해제합니다.

참고:
1. Google 어시스턴트는 특정 국가에서 사용할 수 없으며 지원하지 않는 언어가 있습니다.
2. Google 어시스턴트를 설정하거나 해제하려면 JBL 앱(섹션 7 참조)을 다운로드하십시오. 설정 > 음성 지원 > Google
어시스턴트로 이동하여 선택할 수 있습니다.
Google 어시스턴트가 지원되지 않는 국가의 경우, 왼쪽 이어 컵을 더블 탭하여 음성 비서를 활성화할 수 있습니다.

PL

Asystent Google
a. W celu skonfigurowania Asystenta Google
1. Podłącz słuchawki do urządzenia mobilnego
2. Włącz Asystenta Google używając urządzenia mobilnego: Na urządzeniu z systemem Android naciśnij i przytrzymaj
przycisk ekranu głównego, aby otworzyć Asystenta Google i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na
ekranie. Na urządzeniu z systemem IOS, otwórz lub pobierz aplikację Asystenta Google i postępuj z instrukcjami aplikacji.
Uwaga: Asystent Google jest dostępny na urządzeniach z systemem Android 6.0* lub nowszym.
W przypadku urządzeń z systemem IOS należy pobrać aplikację Asystenta Google. Działa na urządzeniach z systemami Android
Lollipop, Marshmallow i Nougat z usługami Sklepu Google Play, wymagania: >1,5 GB pamięci operacyjnej oraz rozdzielczość
ekranu 720p lub wyższa.
Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości Asystenta Google, odwiedź: assistant.google.com/platforms/headphones 
b. W celu użycia Asystenta Google
Funkcja
Porozmawiaj z Asystentem
Google
Odsłuchaj powiadomienia
Zatrzymaj Asystenta Google
Odpowiedz na wiadomość
(jeśli dostępne)

Co robić
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Akcji, aby rozpocząć. Wymaga sparowania z odpowiednim
telefonem i połączenia z Internetem.
Aby znaleźć przykłady pytań i wskazówki, odwiedź: https://assistant.google.com/platforms/
headphones
Dotknij przycisku Akcji.
Dotknij dwukrotnie przycisku Akcji.
Po otrzymaniu powiadomienia dotknij i przytrzymaj
przycisk Akcji, aby odpowiedzieć. Po zakończeniu zwolnij ten przycisk.

Uwaga:
1. Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach.
2. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć Asystenta Google, pobierz naszą aplikację JBL (patrz Rozdział 7). Możesz wybrać go w
Ustawienia > Asystent głosowy > Asystent Google.
W przypadku krajów bez Asystenta Google można stuknąć dwa razy lewą słuchawkę, aby aktywować asystenta głosowego.

SV

Google Assistent
a. För att konfigurera Google Assistent
1. Ansluta dina hörlurar till din mobilenhet
2. Konfigurera Google Assistent med din mobilenhet:
Tryck och håll nere hemknappen på din android-enhet för att öppna Google Assistent, följ sedan instruktionerna på
skärmen.På IOS-enheter kan du öppna eller ladda ned appen Google Assistent, följ sedan instruktionerna i appen.
Observera : Google Assistent är tillgänglig på lämpliga Android 6.0 enheter* eller senare.
På IOS-enheter behöver appen Google Assistent laddas ned.

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
Fungerar på Android-telefoner med Lollipop, Marshmallow och Nougat med Google Play-tjänster, >1.5GB av minne
och 720p eller högre skärmupplösning.
För mer information om vad Google Assistent kan göra, besök: Assistent.google.com/platforms/headphones
b. För att använda din Google Assistent
Funktion

Vad du kan göra

Prata med din Google
Assistent
Få dina meddelanden
Stoppa din Google
Assistent
Svara på ett meddelande
(där det är lämpligt)

Tryck och håll nere knappen Action för att börja. Kräver parkoppling med lämplig
telefon och internetanslutning.För exempel på frågor och saker att göra, besök:
Assistent.google.com/platforms/headphones
Tryck på knappen Action.
Dubbeltryck på knappen Action
Efter att du får ett meddelande, tryck och håll nere knappen Action för att svara.Släpp
knappen när du är klar.

Notera:
1. Google Assistent är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder.
2. Om du vill slå på eller stänga av Google Assistent, ladda ned vår JBL-app (se avsnitt 7). Du kan välja under
Inställningar > Röstassistent > Google Assistent.
För länder utan Google Assistent kan du dubbelklicka på den vänstra öronkåpan för att aktivera röstassistenten.

9

Amazon Alexa

1. Connect your headphones to your mobile device.
2. Download JBL APP and follow the app instructions, select Settings > Voice assistant >
Amazon Alexa.

3. On your mobile device, open or download the Amazon Alexa app and follow the app
instructions.

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
4. In the Amazon Alexa App, navigate to the Device Page.

5. Click the Plus (+) button on the top right of the screen and select ‘Add Device’.
6. Select Headphones from the list and then choose your Live Series Headphones in the Available
Devices section. Follow the rest of the instructions in the Alexa App to complete set up.
7. Alexa is now enabled on your device. Touch the action button and try one of the below
utterances:

x1

Things to try

Example of what to say

Talk to Alexa

“What’s the weather?”

Play audio

“Play Niall Horan.”
Note: Amazon Music is set as the default music service, To change the
default music service, use the Alexa app

Play audio from a specific music service

“Play NPR on IheratRadio.”

Set a timer

“Set a timer for 5 minutes.”

Discover more skills

“What new skills do you have?”

Stop Alexa

While Alexa is talking, press and release the Action button then say “Stop”

Note:
1. For more information and things to try with Alexa, visit: www.amazon.com/alexadevices and
select ‘Use Alexa’.
2. If you want to turn on or off the Amazon Alexa, please download our JBL APP
(see Section 7). You can select under Settings > Voice assistant > Amazon Alexa.
3. Alexa is not available in all languages and countries.

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

FR

Amazon Alexa
1. Connectez votre casque sur votre appareil mobile.
2. Téléchargez l’application JBL et suivez ses instructions, sélectionnez Paramètres > Assistant vocal > Amazon Alexa.
3. Sur votre appareil mobile, ouvrez ou téléchargez l’application Amazon Alexa et suivez ses instructions.
4. Dans l’application Amazon Alexa, allez dans la page des appareils.
5. Cliquez sur le bouton Plus (+) dans le coin supérieur droit de l’écran et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
6. S
 électionnez Casques dans la liste puis choisissez votre casque série Live dans la section des appareils disponibles.
Suivez le reste des instructions de l’application Alexa pour terminer la configuration.
7. A
 lexa est désormais activée sur votre appareil. Touchez le bouton d’action et essayez l’une des expressions
ci-dessous :
Choses à essayer
Parler à Alexa
Diffuser du son
Diffuser du son depuis un service
musical spécifique
Définir un minuteur
Découvrir d’autres Skills
(compétences)
Arrêter Alexa

Exemples de ce que vous pouvez dire
« Quel temps fait-il ? »
« Joue du Niall Horan. »
Remarque: Amazon Music est défini comme service musical par défaut, pour
changer de service musical par défaut, utilisez l›application Alexa
« Jouer du NPR sur IHeartRadio. »
« Mets un minuteur de 5 minutes. »
« Quelles nouvelles skills as-tu ? »
Pendant qu’Alexa parle, appuyez et relâchez le bouton Action puis dites
« Stop ».

Remarque:
1. P
 our plus d’informations et d’autres choses à essayer avec Alexa, visitez : www.amazon.com/alexadevices et
choisissez « Utiliser Alexa ».
2. S
 i vous voulez activer ou désactiver Amazon Alexa, veuillez télécharger notre application JBL (voir la section 7). Vous
pouvez sélectionner l’option dans Réglages > Assistant vocal > Amazon Alexa.
3. A
 lexa n’est pas disponible dans toutes les langues et tous les pays.

ES

Amazon Alexa
1. Conecta los auriculares al dispositivo móvil.
2. D
 escarga la aplicación JBL y sigue las instrucciones de la aplicación. Selecciona Ajustes > Asistente de voz >
Amazon Alexa.
3. En el dispositivo móvil, abre o descarga la aplicación Amazon Alexa y sigue las instrucciones de la aplicación.
4. En la aplicación Amazon Alexa, ve a la página Dispositivo.
5. Haz clic en el botón del signo más (+) en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona “Añadir dispositivo”.
6. S
 elecciona Auriculares en la lista y, a continuación, selecciona tus Live Series Headphones en la sección de
dispositivos disponibles. Sigue el resto de instrucciones de la aplicación Alexa para completar la configuración.
7. A
 continuación, Alexa estará activada en el dispositivo. Toca el botón de acción y prueba alguna de las expresiones
siguientes:
Cosas que puedes probar
Hablar con Alexa
Reproducir audio
Reproducir audio de un servicio de
música específico
Configurar un temporizador
Descubrir más habilidades
Detener Alexa

Ejemplos de lo que puedes decir
“¿Qué tiempo hace?”
“Reproduce algo de Niall Horan.”
Nota: Amazon Music está configurado como servicio de música
predeterminado. Para cambiarlo, utiliza la aplicación de Alexa.
“Reproduce NPR en IheratRadio”.
“Pon un temporizador de 5 minutos”:
“¿Qué nuevas habilidades tienes?”.
Mientras Alexa está hablando, pulsa el botón de acción y di “Para”.

Nota:
1. P
 ara obtener más información y cosas que puedes probar con Alexa, visita: www.amazon.com/alexadevices y
selecciona “Usar Alexa”.
2. P
 ara activar o desactivar Amazon Alexa, descarga nuestra aplicación JBL APP (consulta la sección 7). Puedes
seleccionarlo en Ajustes > Asistente de voz > Amazon Alexa.
3. Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.

DE

Amazon Alexa
1. Schließe deinen Kopfhörer an dein Mobilgerät an.
2. J BL APP herunterladen und den Anweisungen der App folgen. Einstellungen > Sprachassistent > Amazon Alexa
auswählen.
3. Öffne auf deinem Mobilgerät die Amazon Alexa App oder lade sie herunter und folge den Anweisungen der App.
4. Suche die Geräteseite in der Amazon Alexa App.
5. Klicke auf die Plus-(+)-Taste oben rechts im Bildschirm und wähle „Gerät hinzufügen“.
6. D
 en Kopfhörer aus der Liste auswählen und dann “Live Series Headphones” im Abschnitt der verfügbaren Geräte
auswählen. Die restlichen Anweisungen in der Alexa App befolgen, um die Einrichtung fertigzustellen.

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
7. Jetzt ist Alexa auf deinem Gerät aktiviert. Tippe auf die Aktionstaste und sage einen der folgenden Sätze:
Möglichkeiten kennenlernen
Mit Alexa sprechen
Audio wiedergeben
Audio von einem bestimmten
Musikdienst wiedergeben
Timer einstellen
Weitere Fähigkeiten kennenlernen
Alexa anhalten

Beispiele, was man sagen kann
„Wie ist das Wetter?“
„Spiele Niall Horan.“
Hinweis: Amazon Music ist als Standard-Musikdienst eingestellt. Zum Ändern
des Standard-Musikdienstes kann die Alexa App verwendet werden.
„Spiele NPR auf IheratRadio.“
„Stell einen Timer auf 5 Minuten.“
„Welche neuen Skills hast du?“
Drücke und löse die Aktiontaste, während Alexa spricht und sage dann
„Stopp“.

Hinweis:
1. W
 eitere Informationen und Dinge, die man mit Alexa ausprobieren kann, findest du unter: www.amazon.com/
alexadevices, wähle dort „Alexa verwenden“.
2. Z
 um Ein- oder Ausschalten von Amazon Alexa muss die JBL APP heruntergeladen werden (siehe Abschnitt 7).
Unter Einstellungen > Sprachassistent > Amazon Alexa ist dies auswählbar.
3. Alexa steht nicht in allen Sprachen und Ländern zur Verfügung.

JP

Amazon Alexa
1. お持ちのモバイル・デバイスにヘッドホンを接続します
2. JBLアプリをダウンロードしてアプリの指示に従い、設定>ボイス・アシスタント>Amazon Alexaを選択します。
3. モバイル・デバイスでAmazon Alexaアプリをダウンロードして開き、
アプリの指示に従います。
4. Amazon Alexaアプリで、
デバイスページに移動します。
5. 画面右上のプラス(+)ボタンをクリックし、
「デバイスを追加する」を選択します。
6. リストからヘッドホンを選択し、次に利用可能なデバイス・セクションでライブシリーズ・ヘッドホンを選択します。
これ以
降も、Alexaアプリの指示に従って設定を完了します。
7. これで、Alexaがお持ちのデバイスで使用できるようになりました。アクションボタンにタッチして、以下の言葉の1つを
お試しください。
Alexaでできること
Alexaと話す
音楽を再生する

特定の音楽サービスからオーディ
オを再生する
タイマーをセットする
より多くの機能を楽しむ
Alexaを止める

話しかける内容の例
「今日の天気は?」
「ナイル・ホーランをかけて。」
注:Amazon Musicがデフォルトの音楽サービスとしてセットされています。
デフォルトの音楽サービスを変更するには、Alexaアプリを使用します。
「IheratRadioのNPRをかけて。」

「タイマーを5分セットして。」
「どれだけ新しいことができるの?」
Alexaが話している間にアクションボタンを押して離し、「ストップ」と
言ってください

注:
1. Alexaで試すことの詳細については、www.amazon.com/alexadevices,にアクセスして
「Alexaを使う」を選択します。
2. Amazon Alexaをオンまたはオフにしたい場合は、JBL APP(セクション7をご覧ください)をダウンロードしてください。
Settings > Voice assistant > Amazon Alexaの順に選択することができます。
3. 言語や国によってはAlexaが使用できないこともあります。

10 Factory reset

5.0s

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

11 Active noise cancelling (ANC)
a. ANC is on as factory default.
b. In wireless listening mode, long press ANC button to switch it off and on.
c. In wired mode, power on the headphone to switch it on. Power off the headphone to switch
it off. Also could use the ANC button to switch it on and off.

1.0s
ON / OFF
FR

Réduction du bruit active (ANC, active noise cancelling)
a. L’ANC est activée par défaut.
b. En mode d’écoute sans fil, appuyez longtemps sur le bouton de la RBA pour la désactiver ou la réactiver.
c. En mode câblé, allumez les écouteurs pour l’activer. Éteignez les écouteurs pour la désactiver. Vous pouvez aussi
utiliser le bouton de la RBA pour l’activer ou la désactiver.

ES

Tecnología de cancelación activa del ruido (ANC)
a. ANC está activada de fábrica de forma predeterminada.
b. En modo inalámbrico de escucha, mantén presionado el botón ANC para encender y apagar.
c. En modo cableado, enciende los auriculares para encenderlo. Apaga el auricular para apagarlo. También puedes
utilizar el botón ANC para el encendido y apagado.

DE

Aktives Noise-Cancelling (ANC)
a. ANC ist ab Werk eingeschaltet.
b. Im kabellosen Wiedergabemodus drücken Sie die ANC-Taste länger, um diesen Modus aus- und wieder
einzuschalten.
c. Schalte den Kopfhörer im kabelgebundenen Modus ein, um ihn zu aktivieren. Schalte den Kopfhörer aus, um ihn zu
deaktivieren. Die ANC-Taste kann auch verwendet werden, um ihn ein- bzw. auszuschalten.

IT

Cancellazione Attiva del Rumore (ANC)
a. ANC è attiva come impostazione predefinita di fabbrica.
b. Nella modalità di ascolto wireless, premere a lungo il tasto ANC per spegnere ed accendere la funzione.
c. In modalità cablata, accendere le cuffie per attivare la funzione. Spegnere le cuffie per disattivarla. Inoltre è possibile
utilizzare il pulsante ANC per accenderla e spegnerla.

NL

Actieve geluidsonderdrukking (ANC)
a. ANC is standaard ingeschakeld.
b. Vanuit de draadloze luistermodus lang op de ANC-knop drukken om deze uit en weer in te schakelen.
c. Schakel in de bedrade modus de hoofdtelefoon in om deze in te schakelen. Schakel de hoofdtelefoon uit om deze
uit te schakelen. Kan ook de ANC-knop gebruiken om het in en uit te schakelen.

NO

Aktiv støyredusering (ANC)
a. ANC er standard fabrikkinnstilling.
b. I trådløs lyttemodus, trykk ANC-knappen lenge for å slå av og på.
c. I kablet modus, trykk ørepluggen på for å slå på. Slå ørepluggen fysisk av for å kople fra. Du kan også bruke ANCknappen for å slå av og på.

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
FI

Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
a. ANC on päällä tehtaan oletusasetuksena.
b. Langattomassa kuuntelutilassa paina pitkään ANC-painiketta kytkeäksesi sen pois ja päälle.
c. Langallisessa tilassa, kytke kuulokkeeseen virta kytkeäksesi sen päälle. Kytke kuuloke pois sammuttaaksesi sen.
Voit myös käyttää ANC-painiketta päälle ja pois kytkemiseen.

SV

Aktivera brusreducering (ANC)
a. ANC är aktiverat som fabriksinställning.
b. I trådlöst lyssningsläge, tryck länge på knappen ANC för att stänga av och slå på.
c. I trådbundet läge, strömförse hörluren genom att slå på den. Avlägsna hörlurens ström för att stänga av den. Du
kan också använda knappen ANC för att stänga av och slå på.

DA

Aktiv støjreduktion (ANC)
a. ANC er aktiveret som standard.
b. I trådløs lyttetilstand, langt tryk på ANC-knap for at tænde/slukke.
c. I tilsluttet tilstand, tryk på power på hovedtelefonen for at tænde den. Tryk på power på hovedtelefonen for at
slukke for den. ANC-knappen kan også bruges til at tænde og slukke.

PL

Aktywne tłumienie zakłóceń (ANC)
a. Funkcja ANC jest domyślnie włączona.
b. W bezprzewodowym trybie odsłuchu przytrzymaj naciśnięty przycisk ANC, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
c. W trybie przewodowym włącz zasilanie słuchawek, aby włączyć tę funkcję. Aby wyłączyć tę funkcję, wyłącz zasilanie
słuchawek. Do włączania i wyłączania funkcji można także użyć przycisku ANC.

HU

Aktív zajcsökkentés (ANC)
a. Az ANC a gyárilag megadott alapbeállításon van.
b. Vezetéknélküli lejátszási mód esetén hosszan nyomja meg az ANC gombot, a ki, és a be közötti váltáshoz.
c. Vezetékes mód esetén a bekapcsoláshoz kapcsolja be a fülhallgatót. A kikapcsoláshoz pedig kapcsolja le a fülhallgatót.
Továbbá az ANC gombot is használhatja a kikapcsoláshoz.

RU

Технология активного шумоподавления (ANC)
a. Технология ANC по умолчанию активирована.
b. В режиме беспроводного прослушивания нажмите и удерживайте кнопку ANC для включения и выключения.
c. В проводном режиме включите наушники для включения питания. Выключите наушники для выключения питания.
Также можно использовать кнопку ANC для включения и выключения.

PT

Cancelamento ativo de ruídos (ANC)
a. O ANC vem ativado de fábrica.
b. No modo sem fios, pressione longamente o botão ANC para ligar e desligar.
c. No modo cabeado, ligue os fones para ativá-los. Desligue os fones para desligá-los. O botão ANC também pode
ser usado para ligar e desligar os fones.

ID

Penghilang derau aktif (ANC)
a. ANC dalam kondisi aktif menurut standar pabrik.
b. Dalam mode mendengarkan nirkabel, tahan tombol ANC untuk menonaktifkan dan mengaktifkannya.
c. Dalam mode kabel, aktifkan daya headphone untuk menyalakannya. Nonaktifkan daya untuk mematikan
headphone. Gunakan tombol ANC pula untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya.

JP

アクティブ・ノイズ・キャンセリング(ANC)
a. ANCは、工場出荷時のデフォルト状態ではオンになっています。
b. ワイヤレス・リスニングモードではANCボタンを長押しすると、
オフとオンが切り替わります。
c. 有線モードでは、ヘッドホンの電源を入れてオンに切り替えます。
ヘッドホンの電源を切ってオフにします。
ANCボタンを
オンとオフの切り換えに使用することもできます。

KO

능동형 소음 제거(ANC)
a. ANC 기능은 출고 시 자동 설정되어 있습니다.
b. 무선 청취 모드에서는 ANC 버튼을 길게 눌러 끄거나 켭니다.
c. 페어링 모드에서 헤드폰 전원을 켜서 스위치를 켜고, 헤드폰 전원을 꺼서 스위치를 끕니다. ANC 버튼을 사용하여 스위치를
켜고 끌 수도 있습니다.

CHS

主动降噪 (ANC)
a. ANC 默认开启。
b. 在无线收听模式下,长按 ANC 按钮可以开启或关闭。
c. 在有线模式下,打开耳机可以切换到开启。关闭耳机可以切换到关闭。也可以使用ANC 按钮来开启和关闭。

‫‪Quick Start Guide‬‬

‫‪Guide de démarrage rapide‬‬
‫‪CHT‬‬

‫‪HE‬‬

‫)‪主動降噪 (ANC‬‬
‫。‪a. ANC 已開啟,作為原廠預設‬‬
‫。‪b. 在無線聆聽模式下,長按 ANC 按鈕以將其關閉並開啟‬‬
‫。‪c. 在有線模式下,對耳機通電以將其開啟‬‬
‫。‪對耳機斷電以將其關閉‬‬
‫。‪也可以使用 ANC 按鈕以將其開啟和關閉‬‬

‫ביטול רעש פעיל )‪(ANC‬‬
‫‪ ANC .1‬פועל כברירת מחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪ .2‬במצב האזנה אלחוטית‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ‪ ANC‬להפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫‪ .3‬במצב חיבור חוטי‪ ,‬יש להפעיל ידנית את האוזניה‪.‬‬
‫גם כיבוי האוזניה ייעשה בצורה ידנית‪.‬‬
‫ניתן להשתמש גם בלחצן ‪ ANC‬כדי להפעיל‪/‬לכבות את האוזניה‪.‬‬

‫‪AR‬‬

‫ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎﺀ )‪(ANC‬‬
‫ﺃ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎﺀ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﻀﺒﻂ ﺍﻓﱰﺍﴈ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ‪.‬‬
‫ﺏ‪ .‬ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘامﻉ ﺍﻟﻼﺳﻠيك‪ ،‬ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻄﻮﻻً ﻋﲆ ﺯﺭ ‪ ANC‬ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ‪.‬‬
‫ﺝ‪ .‬ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻠيك‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺳامﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺳامﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ‪ .‬ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳامﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳامﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ‪ .‬ميﻜﻦ ﺃﻳﻀً ﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺯﺭ ‪ ANC‬ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ‬
‫ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫‪12 Wired listening mode‬‬

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

13 Seamlessly switch between devices
1. Pair and connect the headphone with the 1st bluetooth device (see Section 3 Bluetooth
pairing)
2. Pair and connect the headphone with the 2nd bluetooth device

2.0s

3. Connect to bluetooth device
Settings

Bluetooth

Bluetooth
MY DEVICES

JBL LIVE650BTNC

Choose “JBL LIVE650BTNC” to connect

4. Go back to the bluetooth device list on the 1st device and select the headphone* to connect
Settings

Bluetooth

Bluetooth
DEVICES

JBL LIVE650BTNC
Now Discoverable

Settings

Bluetooth

Bluetooth
DEVICES
Not Connected

JBL LIVE650BTNC
Now Discoverable

Connected

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
Items to note:
a. Maximum 2 devices can be connected simultaneously

b. To switch music source, pause the music on the current device and select play on the 2nd
device.
c. Phone call will always take priority.
d. If one device goes out of bluetooth range or powers off, you may need to manually
reconnect the other device. See Section 13 Step 3.
FR

Commutation aisée entre les appareils
1. Coupler et connecter le casque avec le 1er dispositif (Voir la section 3 sur la connexion Bluetooth)
2. Coupler et connecter le casque avec le 2e dispositif Bluetooth
3. Se connecter au périphérique bluetooth
Choisir « JBL LIVE650BTNC » pour se connecter
4. Retourner à la liste des périphériques Bluetooth sur le 1er appareil et sélectionner le casque* pour se connecter
Éléments à noter:
a. Un maximum de 2 appareils peuvent être connectés simultanément
b. Pour modifier la source de musique, mettre en pause la musique sur le dispositif actuel et sélectionner lancer sur le
2e périphérique.
c. Les appels téléphoniques ont toujours la priorité.
d. Si un appareil sort de la portée du Bluetooth ou est éteint, vous devez reconnecter l’autre appareil manuellement.
Consultez la Section 13, étape 3.

ES

Intercambio perfecto entre dispositivos
1. Emparejar y conectar los auriculares con el primer dispositivo (consulte la sección 3 Conexión Bluetooth)
2. Emparejar y conectar los auriculares con el segundo dispositivo Bluetooth
3. Conexión con un dispositivo Bluetooth
Seleccione “JBL LIVE650BTNC” para conectarse
4. Vuelva a la lista de dispositivos del primer dispositivo y seleccione los auriculares* para conectarse
Elementos a tener en cuenta:
a. Es posible conectar dos dispositivos simultáneamente como máximo
b. Para cambiar la fuente de la música, pause la música en el dispositivo actual y seleccione la reproducción en el
segundo dispositivo.
c. Las llamadas telefónicas siempre tienen prioridad.
d. Si un dispositivo sale del alcance de Bluetooth o se apaga, es posible que debes volver a conectar manualmente el
otro dispositivo. Consulta la sección 13, paso 3.

DE

Nahtloser Wechsel zwischen verschiedenen Geräten
1. Kopple und verbinde den Kopfhörer mit dem ersten Gerät (siehe Abschnitt 3: Bluetooth-Verbindung)
2. Kopple und verbinde den Kopfhörer mit dem zweiten Bluetooth-Gerät

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
3. Stelle die Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät her
Wähle “JBL LIVE650BTNC” aus, um das Gerät zu verbinden
4. Gehe zurück zu der Liste der Bluetooth-Geräte auf dem ersten Gerät und wähle den zu verbindenden Kopfhörer*
aus
Anmerkungen:
a. Es können maximal 2 Geräte gleichzeitig angeschlossen werden
b. Um die Musikquelle zu wechseln, pausiere die Musikwiedergabe auf dem aktuellen Gerät und wähle ‘Play’ auf dem
zweiten Gerät aus.
c. Ein Telefonanruf erhält immer die Priorität.
d. Wenn ein Gerät die Bluetooth-Reichweite verlässt oder ausgeschaltet wird, musst du möglicherweise das andere
Gerät erneut manuell verbinden. Siehe Abschnitt 13, Schritt 3.

IT

Passaggio immediato fra diversi dispositivi
1. Abbinare e collegare la cuffia col 1° dispositivo (vedere Sezione 3 Collegamento Bluetooth)
2. Abbinare e collegare la cuffia col 2° dispositivo bluetooth
3. Collegamento ad un dispositivo bluetooth
Scegliere “JBL LIVE650BTNC” per collegare
4. Tornare alla lista dei dispositivi bluetooth sul 1° dispositivo e scegliere la cuffia* per collegarla
Elemento da notare:
a. E’ possibile collegare in contemporanea massimo 2 dispositivi
b. Per cambiare sorgente musicale, mettere in pausa la musica sul dispositivo corrente e selezionare play sul 2°
dispositivo.
c. Le telefonate avranno sempre la priorità.
d. Se un dispositivo va fuori dalla portata del Bluetooth o si spegne, potrebbe essere necessario ricollegare
manualmente l’altro dispositivo. Vedere Sezione 13, Passo 3

NL

Probleemloos schakelen tussen apparaten
1. De hoofdtelefoon koppelen en aansluiten op het eerste apparaat (zie Sectie 3 Bluetooth-verbinding)
2. De hoofdtelefoon koppelen en aansluiten op het tweede Bluetooth-apparaat
3. Aansluiten op Bluetooth-apparaat
Selecteer “JBL LIVE650BTNC” om verbinding te maken
4. Ga terug naar de Bluetooth-apparatenlijst op het eerste apparaat en selecteer de hoofdtelefoon* om aan te sluiten
Let op het volgende:
a. Maximaal 2 apparaten kunnen tegelijkertijd worden aangesloten
b. Om naar een andere muziekbron te schakelen, de muziek op het huidige apparaat afspelen en weergave op het
tweede apparaat selecteren.
c. Telefoonoproepen hebben altijd prioriteit.
d. Als een apparaat buiten het bereik van Bluetooth is of wordt uitgeschakeld, moet het andere apparaat mogelijk
handmatig opnieuw worden aangesloten. Zie Sectie 13, Stap 3.

NO

Bytt sømløst mellom enheter
1. Par og koble til hodetelefonene med første enheten (Se avsnitt 3 Bluetooth-tilkobling)
2. Par og koble til hodetelefonene med andre bluetooth-enhet
3. Koble til Bluetooth-enhet
Velg “JBL LIVE650BTNC” for å koble til
4. Gå tilbake til listen over Bluetooth-enheter på den første enheten og velg hodetelefonene* for å koble til
Elementer å legge merke til:
a. Maks 2 enheter kan kobles til samtidig
b. Hvis du vil bytte musikkilden, pause musikken på den aktuelle enheten og velg spill av på den andre enheten.
c. Anrop vil alltid ha prioritet.
d. Hvis en enhet går ut av Bluetooth-rekkevidde eller slås av, kan det hende du må koble til den andre enheten
manuelt. Se avsnitt 13 trinn 3.

FI

Vaihda saumattomasti laitteiden välillä.
1. Yhdistä kuulokkeet lähdelaitteeseen. (katso kappale 3 Bluetooth-yhteys)
2. Muodosta yhteys kuulokkeiden ja 2. bluetooth-laitteen välillä
3. Liitä Bluetooth-laitteeseen
Valitse “JBL LIVE650BTNC” yhteyden muodostamiseksi
4. Siirty takaisin Bluetooth-laiteluetteloon 1. laitteessa ja valitse kuulokkeet, joihin haluat yhdistää
Pidä mielessä seuraavat asiat:
a. Samanaikaisesti voidaan kytkeä enintään 2 laitetta
b. Voit vaihtaa musiikinlähteen keskeyttämällä musiikin nykyisessä laitteessa ja valitsemalla toista 2. laitteella.
c. Puhelut ovat aina ensi sijalla
d. Jos toinen laite siirtyy Bluetooth-alueen ulkopuolelle tai sammuu, sinun ehkä täytyy manuaalisesti yhdistää toinen
laite uudelleen. Katso osat 13 vaihe 3.

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
SV

Smidigt att växla mellan enheter
1. Parkoppla och anslut hörlurarna med den första enheten (se avsnitt 3 Bluetooth-anslutning)
2. Parkoppla och anslut hörlurarna med den andra Bluetooth-enheten
3. Anslut Bluetooth-enhet
Välj “JBL LIVE650BTNC” för att ansluta
4. Gå tillbaka till listan över Bluetooth-enheter på den första enheten och välj hörlurarna* för att ansluta
Observera:
a. Högst två enheter kan vara anslutna samtidigt
b. Byt musikkälla genom att pausa musiken på den aktuella enheten och därefter spela upp musik på den andra
enheten.
c. Telefonsamtal prioriteras alltid.
d. Om en enhet går utanför täckningsområdet för Bluetooth eller stänger av behöver du återansluta den andra
enheten manuellt. Se sektion 13, steg 3.

DA

Skift problemfrit imellem enheder
1. Danne par og forbinde hovedtelefonen med den 1. enhed (se afsnit 3 Bluetooth-forbindelse)
2. Danne par og forbinde hovedtelefonen med den 2. Bluetooth-enhed
3. Forbinde til Bluetooth-enhed
Vælg “JBL LIVE650BTNC” for at forbinde
4. Gå tilbage til listen over bluetooth-enheder på den 1. enhed og vælg hovedtelefonen* for at forbinde
Bemærk:
a. Du kan højst forbinde 2 enheder simultant
b. Til at skifte musikkilde, sætte musikken på pause på den aktuelle enhed og vælge afspilning på den 2. enhed.
c. Telefonopkald vil altid have prioritet.
d. Hvis en enhed slukkes eller kommer uden for bluetooth-rækkevidden, skal du muligvis forbinde den anden enhed
manuelt igen. Se afsnit 13 trin 3.

PL

Z łatwością przełączaj się między urządzeniami
1. Sparuj i połącz słuchawki z pierwszym urządzeniem (patrz Rozdział 3. Połączenie Bluetooth)
2. Sparuj i połącz słuchawki z drugim urządzeniem Bluetooth
3. Połącz z urządzeniem Bluetooth
Wybierz “JBL LIVE650BTNC”, aby się połączyć
4. Powróć do listy urządzeń Bluetooth na pierwszym urządzeniu i wybierz słuchawki* do połączenia
Uwaga:
a. Jednocześnie można połączyć tylko 2 urządzenia.
b. Aby przełączyć źródło muzyki, wstrzymaj jej odtwarzania na bieżącym urządzeniu i wybierz odtwarzanie na drugim.
c. Rozmowa telefoniczna zawsze jest priorytetowa.
d. Jeśli urządzenie utraci zasięg łączności Bluetooth lub wyłączy się, można ręcznie połączyć pozostałe urządzenia. Patrz
Rozdział 13 Krok 3.

HU

Zökkenőmentes átváltás az eszközök között
1. Fejhallgató párosítása és csatlakoztatása az 1. eszközhöz (lásd: 3. rész – Bluetooth-csatlakozás)
2. Fejhallgató párosítása és csatlakoztatása a 2. eszközhöz
3. Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz
A csatlakoztatáshoz válassza ki a “JBL LIVE650BTNC” lehetőséget
4. Visszalépés a Bluetooth-eszközök listáján az 1. eszközhöz, és a csatlakoztatni kívánt fejhallgató kiválasztása
Tudnivalók:
a. Egyszerre legfeljebb két eszközt lehet csatlakoztatni
b. A zenei jelforrás átváltásához szüneteltesse a zenét az aktuális eszközön, és indítsa el a lejátszást a 2. eszközön.
c. A telefonhívás mindig előnyt élvez.
d. Ha egy készülék kívülre kerül a bluetooth tartományból, vagy kikapcsol, akkor szükségessé vállhat a másik készülék kézzel
történő ismételt újracsatlakoztatása. Lásd a 13.fejezet 3.lépését.

RU

Легкое переключение между устройствами
1. Создайте пару и установите соединение наушников с 1-м устройством (см. раздел 3 “”Соединение через Bluetooth””)
2. Создайте пару и установите соединение наушников со 2-м устройством
3. Соединение с устройством Bluetooth
Выберите “JBL LIVE650BTNC” для подключения
4. Откройте список устройств Bluetooth на 1-м устройстве и выдерите наушники* для соединения
Примечания:
a. Одновременно может быть подключено не более 2 устройств
b. Чтобы выбрать другой источник музыки, приостановите воспроизведение музыки на текущем устройстве и начните
воспроизведение на 2-м.
c. Телефонный звонок всегда имеет приоритет.
d. Если одно устройство выходит из диапазона действия Bluetooth или выключается, может понадобиться
переподключение второго устройства вручную. См. раздел 13, шаг 3.

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
PT

Alterna facilmente entre dispositivos
1. Emparelhe os fones com o primeiro dispositivo. Consulte a Seção 3 (Conexão Bluetooth)
2. Emparelhe os fones com o segundo dispositivo Bluetooth.
3. Conexão com dispositivo Bluetooth
Selecione “JBL LIVE650BTNC” para se conectar
4. Retorne à lista de dispositivos Bluetooth do primeiro dispositivo e selecione os fones* para conexão
Observações importantes:
a. Até dois dispositivos podem ser conectados ao mesmo tempo
b. Para trocar a fonte de sinal, pause a música no dispositivo em uso e selecione Play no outro dispositivo.
c. As chamadas telefônicas sempre têm prioridade.
d. Se um dispositivo for desligado ou sair fora do alcance do Bluetooth, pode ser necessário reconectar o outro
dispositivo manualmente. Ver Etapa 3 na Seção 13.

ID

Beralih antarperangkat tanpa hambatan
1. Pasangkan dan hubungkan headphone dengan perangkat pertama (lihat Bagian 3 Koneksi Bluetooth)
2. Pasangkan dan hubungkan headphone dengan perangkat bluetooth kedua
3. Hubungkan ke perangkat bluetooth
Pilih “JBL LIVE650BTNC” untuk menyambung
4. Kembali ke daftar perangkat bluetooth di perangkat pertama dan pilih headphone* untuk menyambung
Poin yang harus dicatat:
a. Jumlah maksimum perangkat yang dapat dihubungkan secara bersamaan adalah 2 perangkat
b. Untuk beralih sumber musik, hentikan sementara musik di perangkat yang sedang berjalan dan pilih tombol putar
di perangkat kedua.
c. Panggilan telepon akan selalu diutamakan.
d. Jika satu perangkat keluar dari jangkauan bluetooth atau dimatikan, Anda perlu menghubungkan ulang perangkat
lainnya secara manual. Lihat Bagian 13 Langkah 3.

JP

デバイス間のスムーズな切り替え
1. 1台目のデバイスにヘッドホンをペアにして接続 (セクション3 Bluetooth接続をご覧ください)
2. 2台目のBluetooth対応機器にヘッドホンをペアにして接続してください。
3. Bluetooth対応機器に接続
接続するには「JBL LIVE650BTNC」を選択
4. 1台目のデバイスのBluetooth対応機器リストに戻って接続するヘッドホン*を選択してください。

注意すべき項目:
a. 同時に最高2台のデバイスまで接続が可能です
b. 音楽ソースを切り替えるには、現在使用中のデバイスの音楽を一時停止し、2台目のデバイスで再生を選択します。
c. 通話は常に優先します。
d. 1台のデバイスがBluetoothの圏外にある、
または電源が切れている場合、別のデバイスを手動で再接続しなければなら
ないことがあります。
セクション13のステップ3をご覧ください。

KO

끊김없는 장치 전환
1. 헤드폰을 첫 번째 장치에 페어링 및 연결합니다. (섹션 3 Bluetooth 연결 참조)
2. 헤드폰을 두 번째 Bluetooth 장치에 페어링 및 연결합니다.
3. Bluetooth 장치 연결
연결할 “JBL LIVE650BTNC” 선택
4. 첫 번째 장치에서 Bluetooth 장치 목록으로 돌아간 다음 연결할 헤드폰*을 선택합니다

참고 품목:
a. 최대 장치 2개와 동시에 연결할 수 있습니다
b. 음원을 전환하려면 현재 장치에서 재생 중인 음악을 일시 중지하고 두 번째 장치에서 재생을 선택하십시오.
c. 전화가 우선 처리됩니다.
d. 장치가 Bluetooth 범위를 벗어나거나 전원이 꺼질 경우 다른 장치를 직접 재연결해야 할 수 있습니다. (섹션 13 3단계 참조)

CHS

设备间无缝切换
1. 为耳机和 1 号设备配对并连接。
(参阅第 3 节蓝牙连接)
2. 为耳机和 2 号蓝牙设备配对并连接。
3. 连接蓝牙设备
选择“JBL LIVE650BTNC”以连接
4. 返回 1 号设备上的蓝牙设备列表并选择耳机*以连接

注意事项:
a. 最多可同时连接 2 台设备
b. 要切换音乐源,请暂停当前设备上的音乐并选择 2 号设备以播放。
c. 通话总是优先。
d. 如果一个设备超出蓝牙传输范围或者关闭,您可能需要手动重新连接其他设备。
参见第 13 节步骤 3。

‫‪Quick Start Guide‬‬

‫‪Guide de démarrage rapide‬‬
‫‪CHT‬‬

‫‪在不同裝置之間無縫切換‬‬
‫)‪1. 配對並將耳機與第 1 個裝置連接(請參閱第 3 節 Bluetooth 連接‬‬
‫‪2. 配對並將耳機與第 2 個 Bluetooth 裝置連接‬‬
‫‪3. 連接至 Bluetooth 裝置‬‬
‫‪選擇「JBL LIVE650BTNC」以進行連接‬‬
‫*‪4. 返回第 1 個裝置的 Bluetooth 裝置清單並選擇要連接的耳機‬‬

‫‪HE‬‬

‫‪需注意的項目:‬‬
‫‪a. 同時可以連接最多 2 個裝置‬‬
‫。‪b. 若要切換音樂來源,暫停目前裝置上的音樂,然後選擇第 2 個裝置上的播放按鈕‬‬
‫。‪c. 通話將始終優先‬‬
‫。‪d. 若一個裝置超出 Bluetooth 範圍或斷電,您可能需要手動重新連接其它裝置。請參閱第 13 節第 3 步‬‬

‫עבור בקלות בין מכשירים‬
‫‪ .1‬התאם וחבר את האוזניות למכשיר הראשון )ראה חלק ‪ 3‬חיבור ‪(Bluetooth‬‬
‫‪ .2‬התאם וחבר את האוזניות למכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני‬
‫‪ .3‬התחבר להתקן ‪Bluetooth‬‬
‫בחר ”‪ “JBL LIVE650BTNC‬ליצירת חיבור‬
‫‪ .4‬חזור לרשימת מכשירי ה‪ bluetooth-‬במכשיר הראשון ובחר את האוזניות* לחיבור‬
‫לתשומת לבך‪:‬‬
‫‪ .a‬מקסימום ‪ 2‬מכשירים יכולים להיות מחוברים בו‪-‬זמנית‬
‫‪ .b‬להחלפת מקור מוזיקה‪ ,‬עבור למצב ”עצירה“ )‪ (pause‬במכשיר הנוכחי ועבור למצב ”נגן“ )‪ (play‬במכשיר השני‪.‬‬
‫‪ .c‬שיחת טלפון תקבל עדיפות תמיד‪.‬‬
‫‪ .d‬אם מכשיר אחד יוצא מטווח ה‪ Bluetooth-‬או נכבה‪ ,‬ייתכן ויהיה עליכם לחבר מחדש את המכשיר השני באופן ידני‪ .‬ראו סעיף ‪ 13‬שלב‬
‫‪.3‬‬

‫‪AR‬‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑني ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ‬
‫‪ .1‬ﺃﻗﺮﻥ ﺳامﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﻭﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻭﻝ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ‪ 3‬ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﱪ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ(‬
‫‪ .2‬ﺃﻗﺮﻥ ﺳامﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﻭﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺜﺎين‬
‫‪ .3‬ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ‬
‫ﺍﺧﱰ ”‪ “JBL LIVE650BTNC‬ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ‬
‫‪ .4‬ﺍﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﻗﺎمئﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺣﺪﺩ ﺳامﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ* ﻹمتﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬

‫ﺃﻣﻮﺭ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ .a‬ﻻ ميﻜﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺃﻛرث ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯﻳﻦ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ‬
‫‪ .b‬ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ‪ ،‬ﺃﻭﻗﻒ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﺆﻗﺘًﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺎﱄ ﻭﺣﺪﺩ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﲆ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺜﺎين‪.‬‬
‫‪ .c‬ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺩﻭﻣًﺎ‪.‬‬
‫‪ .d‬ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺟﻬﺎﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟـ ‪ bluetooth‬ﺃﻭ ﺗﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻳﺪﻭﻳًﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻵﺧﺮ‪ .‬ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ‪ ،13‬ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ‪3‬‬

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

14 LED behaviour

EN

FR
Headphone mode

LED Status

Mode du casque

État de la LED

Power on

On

Marche

Allumée

BT Pairing

Fast

Jumelage BT

Rapide

BT Connected

On

BT connecté

Allumée

Low Battery

Slow

Batterie faible

Lente

Charging Complete

Off

Charge terminée

Éteinte

Charging in Progress

On

Charge en cours

Allumée

ANC

On

ANC

Allumée

ANC

Off

ANC

Éteinte

ES

DE
Modo de auriculares

Estado del LED

Kopfhörermodus

LED-Status

Encendido

Encendido

Einschalten

AN

Emparejamiento de BT

Rápido

BT-Kopplung

Schnell

BT conectado

Encendido

BT verbunden

AN

Batería baja

Lento

Akku schwach

Langsam

Carga completa

Apagado

Ladevorgang abgeschlossen

Aus

Carga en curso

Encendido

Ladevorgang läuft

AN

ANC

Encendido

ANC

AN

ANC

Apagado

ANC

Aus

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

IT

NL
Modalità cuffia

Stato LED

Hoofdtelefoonmodus

Accensione

On

Voeding aan

Aan

Abbinamento BT

Veloce

Bluetooth-koppeling

Snel

BT collegato

On

Bluetooth aangesloten

Aan

Batteria quasi scarica

Lento

Batterij zwak

Langzaam

Ricarica completata

Off

Opladen voltooid

Uit

Ricarica in corso

On

Bezig met opladen

Aan

ANC

On

ANC

Aan

ANC

Off

ANC

Uit

NO

LED-status

FI
Hodetelefonmodus

LED-status

Kuuloketila

Merkkivalon tila

Virta päällä

Päällä

BT-paring

Hurtig

BT-pariliitos

Nopea

BT-tilkoblet

BT yhdistetty

Päällä

Lavt batterinivå

Slow

Alhainen akkuvirta

Hidas

Lading fullført

Av

Lataus valmis

Pois

Lading pågår

Lataus käynnissä

Päällä

ANC

ANC

Päällä

ANC

Av

ANC

Pois

SV

DA
Hörlursläge

LED-status

Hovedtelefon-tilstand

LED-status

Starta upp

Tændt

Tændt

BT-parning

Snabb

BT-parring

Hurtig

BT ansluten

BT forbundet

Tændt

Låg batterinivå

Långsam

Lavt batteriniveau

Langsom

Laddning slutförd

Av

Opladning fuldført

Slukket

Laddning pågår

Opladning i gang

Tændt

ANC

ANC

Tændt

ANC

Av

ANC

Slukket

PL

HU
Tryb słuchawek

Stan diody

Fejhallgató mód

LED állapot

Wł. zasilania

On (Wł.)

Tápellátás be

Be

Parowanie Bluetooth

Szybko

BT párosítás

Gyors

Połączenie Bluetooth

On (Wł.)

BT csatlakoztatva

Be

Bateria bliska wyczerpania

Powoli

Alacsony töltöttségi szint

Lassú

Ładowanie zakończone

Off (Wył.)

Töltés befejeződött

Ki

Trwa ładowanie

On (Wł.)

Töltés folyamatban

Be

ANC

On (Wł.)

ANC

Be

ANC

Off (Wył.)

ANC

Ki

RU

PT
Режим наушников

Состояние
индикатора

Modo Fones de ouvido

Status do LED

Включение

Горит

Liga

Liga

Сопряжение

Быстро мигает

Emparelhamento BT

Rápido

Подключено по Bluetooth

Горит

BT conectado

Liga

Аккумулятор разряжен

Медленно мигает

Bateria fraca

Lento

Зарядка завершена

Не горит

Bateria carregada

Desliga

Идет зарядка

Горит

Carregamento em progresso

Liga

ANC

Горит

ANC

Liga

ANC

Не горит

ANC

Desliga

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

ID

JP
Mode headphone

Status LED

Power on (Menyala)

Hidup

Penyambungan BT

Cepat

BT Terhubung

Hidup

Daya Baterai Lemah

Lambat

Pengisian Daya Selesai

Mati

Pengisian Daya Sedang Berlangsung

Hidup

ANC

Hidup

ANC

Mati

KO

헤드폰 모드

BT 연결됨

ANC

꺼짐

通電

開啟

電池電量低

慢速

正在充電

開啟

ANC

關閉

開啟

‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬

LED ‫ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﺗﺸﻐﻴﻞ‬

BT ‫اﻗﱰان‬

‫ﴎﻳﻊ‬

bluetooth ‫ﻣﻮﺻّ ﻞ‬

‫ﺗﺸﻐﻴﻞ‬

‫ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬

‫ﺑﻄﻲء‬

‫اﻟﺸﺤﻦ ﻣﻜﺘﻤﻞ‬

‫إﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ‬

‫اﻟﺸﺤﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻘﺪم‬

‫ﺗﺸﻐﻴﻞ‬

‫ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻀﻮﺿﺎء‬

‫ﺗﺸﻐﻴﻞ‬

‫ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻀﻮﺿﺎء‬

‫إﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ‬

LED 指示灯状态
On

On

电池电量低

充电中

On

ANC

Off

Off
On

AR

HE

‫מצב האוזניה‬

‫מצב נורית החיווי‬

‫הפעלה‬

‫נורית דולקת‬

BT ‫קישור‬

‫הבהוב מהיר‬

‫ מחובר‬BT

‫נורית דולקת‬

‫סוללה חלשה‬

關閉

‫وﺿﻊ اﻟﺴامﻋﺔ‬

耳机模式

ANC

快速

ANC

オン

充电完毕

開啟

充電已完成

オフ

オフ

蓝牙配对

LED 狀態

BT 已連接

ANC

CHS

켜짐

BT 配對中

オン

ANC

꺼짐

耳機模式

充電中

充電完了

BT 已连接

켜짐

ANC

遅い

켜짐

충전 중

충전 완료

バッテリー残量少

开启

느리게

オン

オン

BT接続中

켜짐

배터리 부족

LEDの状態
速い

BTペアリング

빠르게

BT 페어링

CHT

電源オン

LED 상태

전원 켜기

ヘッドホンのモード

‫הבהוב איטי‬

‫הטעינה הושלמה‬

‫נורית כבויה‬

‫טעינה מתבצעת‬

‫נורית דולקת‬

ANC

‫נורית דולקת‬

ANC

‫נורית כבויה‬

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
EN

FR

• Transducer size: 40mm
• Dynamic frequency response range:
16Hz-20kHz
• Sensitivity: 100 dBSPL@1kHz/1mW
• Max input power: 30mW
• Transmit sensitivity @1kHz dB v/pa: -21
• Impedance: 32ohm
• Bluetooth transmitted power:0-4dbm
• Bluetooth transmitted modulation: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
• Bluetooth frequency: 2.402GHz-2.48GHz
• Bluetooth profiles: HFP v1.6, A2DP V1.3,
AVRCP V1.5
• Bluetooth version: V4.2
• Battery type: Polymer Li-ion Battery
(3.7VDC, 700mAh)
• Charging time: 2 hours
• Music play time with BT on and ANC off:
Up to 30H
• Music play time with BT on and ANC on:
Up to 20H
• Music play time with BT off and ANC on:
Up to 35H
• Weight: 260g

• Taille de l’enceinte : 40 mm
• Plage de fréquence réponse dynamique :
16 Hz-20 kHz
• Sensibilité : 100 dBSPL@1kHz/1mW
• Pression sonore max. :30mW
• Sensibilité du microphone à 1 kHz dB v/pa :
-21
• Impédance : 32ohm
• Puissance Bluetooth transmise : 0 ~ 4dBm
• Modulation Bluetooth transmise : GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
• Fréquence Bluetooth : 2 402 GHz-2,48 GHz
• Profils Bluetooth : HFP v1.6, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
• Version Bluetooth : v4.2
• Type de Bluetooth : Batterie polymère Li-ion
(3,7 VDC, 700 mAh)
• Temps de charge : 2 heures
• Durée de lecture avec ANC désactivée et
Bluetooth activé: jusqu’à 30 heures
• Autonomie en fonction avec réduction du bruit
et BT actifs : Jusqu’à 20 heures
• Autonomie en fonction avec BT inactif et
réduction du bruit active : Jusqu’à 35 heures
• Poids : 260 g

ES

DE

• Tamaño de la unidad: 40 mm
• Respuesta dinámica en frecuencias:
16 Hz – 20 kHz
• Sensibilidad: 100 dBSPL@1kHz/1mW
• SPL máximo: 30mW
• Sensibilidad del micrófono a 1 kHz dB v/pa:
-21
• Impedancia: 32 Ohm
• Potencia del transmisor Bluetooth: 0 – 4 dBm
• Modulación transmitida por Bluetooth: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
• Frecuencia de Bluetooth:
2,402 GHz – 2,48 GHz
• Perfiles de Bluetooth: HFP v1.6, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
• Versión de Bluetooth: V4.2
• Tipo de batería: Batería de ion-litio polimérica
(3,7 VDC, 700 mAh)
• Tiempo de carga: 2 horas
• Tiempo de reproducción de música con
ANC apagado y Bluetooth encendido: Hasta
30 horas
• Tiempo de reproducción de música con
cancelación activa del ruido y Bluetooth
activadas: Hasta 20 horas
• Tiempo de reproducción de música con
cancelación activa del ruido activada y
Bluetooth desactivado: Hasta 35 horas
• Peso: 260 g

Größe des Lautsprechers: 40mm
Dynamischer Frequenzgang: 16 Hz-20 kHz
Empfindlichkeit: 100 dBSPL@1kHz/1mW
Maximaler Schalldruckpegel:30mW
Mikrophon-Empfindlichkeit @1kHz dB v/pa:
-21
Impedanz: 32 Ohm
Bluetooth-Übertragungsleistung: 0-4 dbm
Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-Frequenz: 2,402 GHz – 2,48 GHz
Bluetooth-Profile: HFP v1.6, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
Bluetooth-Version: V4.2
Akku: Polymer Lithium-Ionen (3,7 VDC,
700mAh)
Aufladedauer: 2 Stunden
Musikspielzeit bei ausgeschaltetem ANC und
eingeschaltetem Bluetooth: Bis zu 30 Stunden
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC
und BT: Bis zu 20 Stunden
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC
und ausgeschaltetem BT: Bis zu 35 Stunden
Gewicht: 260 g

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
IT
NL
Dimensione del driver: 40mm
Risposta in frequenza dinamica: 16Hz-20kHz
Sensibilità: 100 dBSPL@1kHz/1mW
SPL massimo: 30mW
Sensibilità microfono @1kHz dB v/pa: -21
Impedenza: 32ohm
Potenza trasmissione Bluetooth: 0-4dBm
Modulazione trasmissione Bluetooth: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
Frequenza Bluetooth: 2.402GHz-2.48GHz
Profili Bluetooth: HFP v1.6, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
Versione Bluetooth: V4.2
Tipo di batteria: Batteria ai Polimeri di Litio
(3.7VDC, 700mAh)
Tempo di ricarica: 2 ore
Tempo di riproduzione della musica con
soppressione attiva del rumore spenta e
Bluetooth acceso: Fino a 30 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attivi:
Fino a 20 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC
spenti: Fino a 35 ore
Peso: 260 g

NO

FI

• Driverstørrelse: 40mm
• Dynamisk frekvensresponsområde: 16Hz20kHz
• Sensitivitet : 100 dBSPL@1kHz/1mW
• Maksimal SPL: 30mW
• Mikrofonfølsomhet @ 1kHz dB v/pa: -21
• Impedans: 32ohm
• Bluetooth-sendereffekt: 0-4dbm
• Modulasjon for Bluetooth-senderen: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
• Bluetooth-frekvens: 2.402GHz-2.48GHz
• Bluetooth-profiler: HFP v1.6, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
• Bluetooth-versjon: V4.2
• Batteritype: Polymer Li-ion batteri (3.7VDC,
700mAh)
• Ladetid: 2 timer
• Musikkavspillingstid med ANC av og Bluetooth
på: Opptil 30 timer
• Musikkavspillingtid med BT på og ANC på:
Opptil 20 timer
• Musikkavspillingtid med BT av og ANC på:
Opptil 35 timer
• Vekt: 260 g

Maat van driver: 40mm
Dynamisch frequentiebereik: 16Hz-20kHz
Gevoeligheid: 100 dBSPL@1kHz/1mW
Maximum SPL: 30mW
Microfoongevoeligheid @1kHz dB v/pa: -21
Impedantie: 32 ohm
Bluetooth zendvermogen: 0-4dBm
Bluetooth verzonden modulatie: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frequentie: 2,402GHz-2,48GHz
Bluetooth profielen: HFP v1.6, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
Bluetooth-versie: V4.2
Type batterij: Li-ion polymeer batterij (3,7VDC,
700mAh)
Oplaadtijd: 2 uur
Afspeeltijd met ANC uit en Bluetooth aan: Tot
maximaal 30 uur
Muziekspeeltijd met BT aan en ANC aan: Tot
maximaal 20 uur
Muziekspeeltijd met BT uit en ANC aan: Tot
maximaal 35 uur
Gewicht: 260 g

Ohjaimen koko: 40 mm
Dynaaminen taajuusvaste: 16Hz-20kHz
Herkkyys: 100 dBSPL@1kHz/1mW
Maksimiäänenpaine: 30mW
Mikrofonin herkkyys @1kHz dB v/pa: -21
Impedanssi: 32ohm
Bluetooth-lähettimen teho: 0-4dbm
Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
Bluetoothin taajuus: 2,402GHz-2,48GHz
Bluetooth-profiilit: HFP v1.6, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
Bluetooth-versio: V4.2
Akkutyyppi: Polymeerinen litiumioniakku
(3,7VDC, 700 mAh)
Latausaika: 2 tuntia
Musiikintoistoaika aktiivinen melunvaimennus
pois päältä ja Bluetooth päällä: enintään
30 tuntia
Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC päällä:
enintään 20 tuntia
Musiikin toistoaika BT pois päältä ja ANC
päällä: enintään 35 tuntia
Paino: 260 g

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
SV
Elementstorlek: 40 mm
Dynamiskt frekvensomfång: 16 Hz – 20 kHz
Känslighet: 100 dBSPL@1kHz/1mW
Max SPL: 30mW
Mikrofonens känslighet vid 1 kHz dB v/pa: -21
Impedans: 32 Ohm
Bluetooth-sändningens effekt: 0 – 4 dBm
Bluetooth-sändningens modulering: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz
Bluetooth-profiler: HFP v1.6, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
Bluetooth-version: V4.2
Batterityp: Polymert litiumjonbatteri (3,7 VDC,
700 mAh)
Laddningstid: 2 timmar
Musikspelningstid med ANC av och Bluetooth
på: Upp till 30 timmar
Speltid med BT och ANC på: Upp till
20 timmar
Speltid med BT av och ANC på: Upp till
35 timmar
Vikt: 260 g

DA
Størrelse af driver: 40 mm
Dynamisk frekvensområde: 16 Hz – 20 kHz
Følsomhed: 100 dBSPL@1kHz/1mW
Maks. SPL: 30mW
Mikrofonfølsomhed ved 1 kHz dB v/pa: – 21
Impedans: 32 ohm
Bluetooth-sendeeffekt: 0-4 dbm
Bluetooth-sendemodulation: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz
Bluetooth-profiler: HFP v1.6, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
Bluetooth-version: V4.2
Batteritype: Polymer Li-ion batteri (3,7 VDC,
700 mAh)
Opladningstid: 2 timer
Musikspilletid med støjreduktion slået fra og
Bluetooth aktiveret: Op til 30 timer
Musikafspilningstid med BT og ANC aktiveret:
Op til 20 timer
Musikafspilningstid med BT deaktiveret og
ANC aktiveret: Op til 35 timer
Vægt: 260 g

PL

HU
• Meghajtó mérete: 40mm
• Dinamikus frekvencia-választartomány: 16 Hz –
20 kHz
• Érzékenység: 100 dBSPL@1kHz/1mW
• Maximális hangnyomásszint: 30mW
• Mikrofon érzékenysége 1 kHz-en dB v/pa: -21
• Impedancia: 32 ohm
• Bluetooth átviteli teljesítménye: 0–4 dbm
• Bluetooth átviteli moduláció: GFSK, π/4DQPSK,
8DPSK
• Bluetooth frekvencia: 2,402–2,48 GHz
• Bluetooth-profilok: HFP v1.6, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
• Bluetooth verziója: V4.2
• Akkumulátor típusa: polimer Li-ion akkumulátor
(3,7 VDC, 700 mAh)
• Töltési idő: 2 óra
• Zenelejátszás ANC és Bluetooth bekapcsolása
esetén: Legfeljebb 30 óra
• A BT-vel történő zene lejátszási idő, és az ANC be
van kapcsolva: Legfeljebb 20 óra
• A BT-vel történő zene lejátszási idő ki, míg az ANC
be van kapcsolva: Legfeljebb 35 óra
• Súly: 260g

Rozmiar przetwornika: 40mm
Dynamiczne pasmo przenoszenia: 16 Hz – 20 kHz
Efektywność: 100 dBSPL@1kHz/1mW
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 30mW
Czułość mikrofonu przy 1 kHz dB v/pa: -21
Impedancja: 32 omy
Moc nadajnika Bluetooth: 0-4 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4DQPSK,
8DPSK
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:
2,402 GHz – 2,48 GHz
Profile Bluetooth: HFP v1.6, A2DP v1.3, AVRCP v1.5
Wersja Bluetooth: 4.2
Bateria: polimerowa litowo-jonowa (3,7 VDC,
700 mAh)
Czas ładowania: 2 godziny
Czas odtwarzania muzyki z wyłączoną funkcją ANC
i włączoną komunikacją Bluetooth: do 30 h
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją ANC
oraz Bluetooth: do 20 h
Czas odtwarzania muzyki z włączoną tylko funkcją
ANC: do 35 h
Masa: 260 g

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
RU

PT

• Размер мембраны: 40 мм
• Динамический эффективный рабочий диапазон
частот: 16 Гц-20 КГц
• Чувствительность: 100 dBSPL@1kHz/1mW
• Макс. уровень звукового давления: 30mW
• Чувствительность микрофона при 1 кГц дБ в/па:
-21
• Импеданс: 32 Ом
• Мощность передатчика Bluetooth: 0-4 дБ/мВт
• Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
• Частота Bluetooth: 2,402 ГГц-2,48 ГГц
• Профили Bluetooth: HFP v1.6, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
• Версия Bluetooth: v4.2
• Тип аккумулятора: полимерный литиевоионный аккумулятор (3,7 VDC, 700 мА*ч)
• Время зарядки: 2 часа
• Время воспроизведения музыки без
шумоподавления с включенным Bluetooth: до
30 часов
• Время работы в режиме воспроизведения
музыки с включенными Bluetooth и функцией
ANC: до 20 часов
• Время работы в режиме воспроизведения
музыки с выключенным Bluetooth и включенной
функцией ANC: до 35 часов
• Вес: 260 г.

• Tamanho do driver: 40 mm
• Intervalo de resposta dinâmica de frequência:
16 Hz a 20 kHz
• Sensibilidade: 100 dBSPL@1kHz/1mW
• SPL (pressão sonora) máxima: 30mW
• Sensibilidade do microfone a 1 kHz dB v/pa:
-21
• Impedância: 32 Ohms
• Potência do transmissor Bluetooth: 0 a 4 dBm
• Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
• Frequência Bluetooth: 2,402 a 2,48 GHz
• Perfis Bluetooth: HFP v1.6, A2DP v1.3 e
AVRCP v1.5
• Versão Bluetooth: V4.2
• Tipo de bateria: Polímero e íon de lítio
(3,7 VDC, 700 mAh)
• Tempo de carregamento: 2 horas
• Tempo de reprodução de música com ANC
desligado e Bluetooth ligado: Até 30 horas
• Tempo de reprodução de música com BT e
ANC ligados: Até 20 horas
• Tempo de reprodução de música com BT
desligado ANC ligado: Até 35 horas
• Peso: 260 g

ID

JP

• Ukuran driver: 40mm
• Rentang respons frekuensi dinamis: 16Hz20kHz
• Sensitivitas : 100 dBSPL@1kHz/1mW
• SPL Maksimum: 30mW
• Sensitivitas mikrofon @1kHz dB v/pa: -21
• Impedans: 32ohm
• Daya terpancar Bluetooth: 0-4dbm
• Modulasi terpancar Bluetooth: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
• Frekuensi bluetooth: 2,402GHz-2,48GHz
• Profil bluetooth: HFP v1.6, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
• Versi bluetooth: V4.2
• Tipe baterai: Baterai Li-ion Polimer (3,7VDC,
700mAh)
• Lama pengisian daya: 2 jam
• Waktu pemutaran musik dengan ANC mati
dan Bluetooth hidup: Hingga 30 jam
• Lama pemutaran musik saat BT aktif dan ANC
aktif: Hingga 20 jam
• Lama pemutaran musik saat BT nonaktif dan
ANC aktif: Hingga 35 jam
• Berat: 260g
ドライバーサイズ: 40mm
ダイナミック周波数特性レンジ: 16Hz~20kHz
出力音圧レベル: 100 dBSPL@1kHz/1mW
最大音圧レベル: 30mW
マイクロホン出力音圧レベル@1kHz dB v/pa: -21
インピーダンス: 32ohm
Bluetooth対応トランスミッター出力: 0~4dbm
Bluetoothトランスミッター変調: GFSK、
π/4DQPSK、8DPSK
• Bluetooth周波数: 2.402GHz~2.48GHz
• Bluetoothプロファイル: HFP v1.6、A2DP v1.3、
AVRCP v1.5
• Bluetoothバージョン: V4.2
• バッテリータイプ: ポリマー・リチウムイオン電池
(3.7VDC、700mAh)
• 充電時間: 2時間
• アダプティブノイズキャンセリング
(ANC)をオ
フ、Bluetoothをオンの状態での音楽再生時間: 最
高30時間
• BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間:
最高20時間
• BTがオフでANCをオンにした状態での音楽再生
時間: 最高35時間
• 重量: 260g

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
KO

CHS

드라이버 크기: 40mm
동적 주파수 응답 범위: 16Hz~20kHz
민감도: 100 dBSPL@1kHz/1mW
최대 SPL: 30mW
마이크 민감도 @1kHz dB v/pa: -21
임피던스: 32ohm
Bluetooth 송신 출력: 0~4dbm
Bluetooth 송신 변조: GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Bluetooth 주파수: 2.402GHz~2.48GHz
Bluetooth 프로필: HFP v1.6, A2DP v1.3, AVRCP v1.5
Bluetooth 버전: V4.2
배터리 유형: 외부 리튬 이온 배터리 (3.7VDC,
700mAh)
충전 시간: 2시간
ANC 미사용 및 블루투스 사용 시 음악 재생 시간:
최대 30시간
BT 및 ANC 사용 시 음악 재생 시간: 최대 20시간
BT 해제 및 ANC 사용 시 음악 재생 시간: 최대 35
시간
중량: 260g

CHT
驅動器尺寸:40mm
動態頻率回應範圍:16Hz-20kHz
敏感度:100 dBSPL@1kHz/1mW
最大 SPL:30mW
1kHz dB v/pa 的麥克風靈敏度:-21
阻抗:32 歐
Bluetooth 發射機功率:0-4dbm
Bluetooth 發射機調變:GFSK、π/4DQPSK、8DPSK
Bluetooth 頻率:2.402GHz-2.48GHz
Bluetooth 設定檔:HFP v1.6、A2DP v1.3、
AVRCP v1.5
Bluetooth 版本:V4.2
電池類型:聚合體鋰離子電池 3.7VDC,700mAh)
充電時間:2 小時
關閉 ANC 開啟藍芽時的音樂播放時間:
長達 30 小時
在 ANC 及 BT 開啟時的音樂播放時間:
長達 20 小時
在 BT 關閉及 ANC 開啟時的音樂播放時間:長
達 35 小時
重量:260g

扬声器单元尺寸:40mm
动态频率响应范围:16Hz-20kHz
灵敏度:100 dBSPL@1kHz/1mW
最大输入功率:30mW
麦克风灵敏度 @1kHz dB v/pa:-21
扬声器阻抗:32ohm
蓝牙发射器功率:0-4dBm
蓝牙发射器调制:GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
蓝牙频率:2.402GHz-2.48GHz
蓝牙配置:HFP v1.6, A2DP v1.3, AVRCP v1.5
蓝牙版本:V4.2
电池类型:聚合物锂电池 (3.7VDC, 700mAh)
充电时间:2 小时
ANC 关闭、蓝牙打开音乐播放时间:
最长 30 小时
• 同时开启蓝牙和 ANC 功能时的音乐播放时间:
最长 20 小时
• 蓝牙关闭,ANC 功能开启时的音乐播放时间:最
长 35 小时
• 重量:260g

HE
‫ מ“מ‬40 :‫גודל דרייבר‬
16Hz-20kHz :‫טווח תגובת תדר דינמי‬
dBSPL@1kHz/1mW 100 :‫רגישות‬
30mW :SPL ‫מקסימום‬
21- :1kHz dB v/pa@ ‫רגישות מיקרופון‬
32ohm :‫עכבה‬
4dbm-0 :‫ מועבר‬Bluetooth ‫כוח‬
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK :‫ מועבר‬Bluetooth ‫אפנון‬
2.402GHz-2.48GHz :Bluetooth ‫תדר‬
HFP v1.6, A2DP v1.3, :Bluetooth ‫פרופילי‬
AVRCP v1.5
V4.2 :Bluetooth ‫גרסת‬
3.7VDC,) ‫יון‬-‫ סוללת פולימר ליתיום‬:‫סוג סוללה‬
(700mAh
‫ שעות‬2 :‫זמן טעינה‬
:‫ פועל‬Bluetooth-‫ כבוי ו‬ANC ‫זמן נגינת מוזיקה עם‬
‫ שעות‬30 ‫עד‬
:‫ פועל‬ANC-‫ ו‬BT ‫זמן השמעת מוסיקה באמצעות‬
‫ שעות‬20 ‫עד‬
:‫ פועל‬ANC-‫ ו‬BT ‫זמן השמעת מוסיקה ללא‬
‫ שעות‬35 ‫עד‬
‘‫ ג‬260 :‫משקל‬

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
AR

‫ ﻣﻢ‬40 :‫• ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺸﻐﻞ‬
‫ ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ‬20 -‫ ﻫﺮﺗﺰ‬16 :‫• ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﱰﺩﺩ‬
100 dBSPL@1kHz/1mW :‫• ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ‬
30mW :‫• ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻷﻗﴡ‬
21- :v/pa ‫ ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺩﻳﺴﻴﺒﻞ‬1 ‫• ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ ﻋﻨﺪ‬
‫ ﺃﻭﻡ‬32 :‫• ﺍﳌﻌﺎﻭﻗﺔ‬
‫ ﺩﻳﺴﻴﺒﻞ ﺑﺎﳌﻴﻠﲇ ﻭﺍﺕ‬0-4 :‫• ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK :‫• ﺍﻟﺘﻀﻤني ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻋﱪ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬
‫ ﻏﻴﻐﺎﻫﺮﺗﺰ‬2.48 -‫ ﻏﻴﻐﺎﻫﺮﺗﺰ‬2.402 :‫• ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬
HFP v1.6, A2DP v1.3, AVRCP v1.5 :‫• ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬
V4.2 :‫• ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬
(‫ ﻣﻠﲇ ﺃﻣﺒري‬VDC، 700 3.7)‫ﺃﻳﻮﻥ‬-‫ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﻟﻴﻤﺮ ﻟﻴﺜﻴﻮﻡ‬:‫• ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ‬
‫ ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ‬:‫• ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺸﺤﻦ‬
‫ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ‬ANC ‫• ﻭﻗﺖ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻊ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺿﻊ‬
‫ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﴡ‬30 :‫ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬
‫ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬BT ‫• ﻭﻗﺖ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬
‫ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﴡ‬20 :‫ﺍﻟﻀﻮﺿﺎﺀ‬
‫ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬BT ‫• ﻭﻗﺖ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻊ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬
‫ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﴡ‬35 :‫ﺍﻟﻀﻮﺿﺎﺀ‬
‫ ﻏﺮﺍﻡ‬260 :‫• ﺍﻟﻮﺯﻥ‬

Торговая марка:

JBL

Назначение товара:

Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз
Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут,
г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения:

Китай

Импортер в Россию: OOO “ХАРМАН РУС СиАйЭс“, Россия, 127018,
г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1
Гарантийный период:

1 год

Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru
Срок службы:

тел. +7-800-700-0467

2 года

Товар сертифицирован
Дата производства: Дата изготовления устройства определяется
по двум буквенным обозначениям из второй
группы символов серийного номера изделия,
следующих после разделительного знака
«-». Кодировка соответствует порядку букв
латинского алфавита, начиная с января
2010 года: 000000-MY0000000, где «M» – месяц
производства (А – январь, B – февраль, C март и т.д.) и «Y» – год производства (A – 2010,
B – 2011, C – 2012 и т.д.).

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с
предоставленной инструкцией. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус
товара и осуществлять ремонт. В случае обнаружения недостатков или дефектов,
обращайтесь за гарантийным обслуживанием в соответствии с информацией
из гарантийного талона. Особые условия хранения, реализации и (или)
транспортировки не предусмотрены. Избегайте воздействия экстремальных
температур, влаги, сильных магнитных полей. Устройство предназначено
для работы в жилых зонах. Срок годности не ограничен при соблюдении
условий хранения. Пожалуйста, не утилизируйте устройства с литий-ионными
аккумуляторами вместе с бытовыми отходами.
Сервис Alexa доступен не во всех регионах и не на всех языках. Данный сервис
не поддерживается в России.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e
não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os
procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos
requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International
Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names
are those of their respective owners.
Google, Android, Google Play, the Google Play logo and related marks and
logos are trademarks of Google LLC. The Google Assistant is not available
in certain countries and languages. Availability and performance of certain
features, services and applications are device and network dependent and may
not be available in all areas. Controlling certain devices in your home requires
compatible smart devices. Subscriptions for services and applications may be
requried and additional terms, conditions and/or charges may apply.

HP_JBL_LIVE650BTNC_QSG_Global (Alexa)_SOP_V24

 

Download Manual PDF

JBL Live 650BTNC Headphone User Manual PDF Download

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *